พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 69 ธรรมสโมธาน การประมวลรวมกันแห่งธรรม (2)


[ 9 ก.พ. 2554 ] - [ 16828 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 69 ธรรมสโมธาน การประมวลรวมกันแห่งธรรม (2)

 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 69 "ธรรมสโมธาน การประมวลรวมกันแห่งธรรม (2)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... นอกจากคุณสมบัติพิเศษทั้ง 10-ประการแล้ว พระโพธิสัตว์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีธรรมสำคัญอีกแปดประการ ที่เรียกว่า ธรรมสโมธาน1 ซึ่งจะเป็นเครื่องยืนยันและเพิ่มความมั่นใจให้กับท่านว่า...ท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอน ก่อนที่พระโพธิสัตว์จะได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง เป็นครั้งแรกว่า “ตัวท่านจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต”-พระโพธิสัตว์ท่านนั้น จะต้องประกอบด้วยธรรมอันสำคัญยิ่งประการหนึ่ง นั่นก็คือ ธรรมสโมธาน ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดแปดประการ ดังต่อไปนี้ คือ
 
ธรรมสโมธาน ข้อที่ 1.ได้แก่ ความปรารถนาที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ธรรมสโมธานข้อนี้ถือเป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์จำเป็นจะต้องมี ทั้งนี้ก็เป็นเพราะการได้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์นั้น พระโพธิสัตว์จะสามารถสั่งสมบุญและสร้างบารมีได้ดียิ่งกว่าการไปเกิดในอัตภาพอื่นๆ เช่น อัตภาพของเทวดา พรหม อรูปพรหม หรือสัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น
 
        ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะการได้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์นั้น จะทำให้ได้กายหยาบที่มีลักษณะแข็งแกร่งมากกว่าการได้ไปเกิดในอัตภาพของเหล่าเทวดา พรหม อรูปพรหมทั้งหลาย ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้น ก็เพื่อใช้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์นี้สั่งสมบุญสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกำลังนั่นเอง
 
อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์จะมีกายหยาบที่มีลักษณะ แข็งแกร่งมากกว่าอัตภาพของเทวดา พรหม อรูปพรหม
 
ธรรมสโมธาน ข้อที่ 2.ได้แก่ ความถึงพร้อมด้วยเพศ ซึ่งการที่พระโพธิสัตว์จะมีโอกาสได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องมีเพศที่ไม่วิบัติ หรือไม่เป็นอภัพบุคคล นั่นก็คือ จะต้องเป็นบุรุษเพศหรือเพศชายเท่านั้น เนื่องจากบุรุษเพศจะมีรูปร่างลักษณะที่ใกล้เคียงกับลักษณะของกายมหาบุรุษมากที่สุด และยังเป็นกายที่สามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างดีที่สุดอีกด้วย
 
 พระโพธิสัตว์จะต้องมีเพศเป็นบุรุษจึงจะได้รับ พุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        แต่ถ้าไม่ได้...ความถึงพร้อมด้วยเพศชาย กล่าวคือ เป็นเพศหญิง บัณเฑาะว์ กะเทย หรือเป็นบุคคลมีสองเพศในคนเดียวกัน ที่เรียกว่า อุภโตพยัญชนก พระพุทธองค์ก็จะไม่ทรงพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต แก่พระโพธิสัตว์ท่านนั้นอย่างเด็ดขาด
 
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงพยากรณ์ ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่ พระโพธิสัตว์ที่ไม่ได้ความถึงพร้อมด้วยเพศชาย
 
ธรรมสโมธาน ข้อที่ 3.ได้แก่ ความถึงพร้อมด้วยเหตุ หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะต้องมีอุปนิสัยแห่งความเป็นพระอรหันต์ในขันธสันดาน1อย่างแรงกล้า จึงจะมีโอกาสได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ แต่ถ้าหากว่าอุปนิสัยแห่งความเป็นพระอรหันต์ของท่านยังไม่เกิดขึ้น หรือแม้เกิดขึ้นแล้ว แต่อุปนิสัยแห่งความเป็นพระอรหันต์ในขันธสันดานยังไม่แก่กล้า พระพุทธองค์ก็จะไม่ทรงพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ให้แก่พระโพธิสัตว์ท่านนั้นอย่างเด็ดขาด
 
1ขันธสันดาน หมายถึง อุปนิสัยที่นอนเนื่องอยู่ในใจมาข้ามภพข้ามชาติ
 
 พระโพธิสัตว์จะต้องมีอุปนิสัยแห่งความเป็นพระอรหันต์ ในขันธสันดาน
 
        ด้วยความที่พระโพธิสัตว์มีอุปนิสัยแห่งความเป็นพระอรหันต์ในขันธสันดานอย่างแรงกล้านี้เอง จึงเป็นผลทำให้เมื่อท่านได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ท่านจึงสามารถตรองตามธรรมของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังพร้อมที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ณ บัดเดี๋ยวนั้นได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ด้วยความตั้งใจเดิมของพระโพธิสัตว์ที่มิได้มีความปรารถนาเพียงแค่การได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เพราะในใจของท่านมีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น นั่นก็คือ...การได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ท่านจึงยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในตอนนั้น
 
 พระโพธิสัตว์จะสามารถตรองตามธรรมของพระพุทธองค์ ที่ทรงแสดงได้อย่างง่ายดาย
 
        ดังนั้น ธรรมสโมธานข้อนี้ จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมตัวของพระโพธิสัตว์ ก่อนที่ท่านจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต โดยที่ท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง มีความเพียรพยายาม และสั่งสมบุญสร้างบารมีมาอย่างตลอดต่อเนื่อง ชนิดที่เรียกว่า...แม้จะแลกด้วยชีวิตก็ยอม
 
 พระโพธิสัตว์จะสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
 
ธรรมสโมธาน ข้อที่ 4.ได้แก่ การได้เกิดมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับธรรมสโมธานข้อนี้ ถือเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่ง ที่จะทำให้พระโพธิสัตว์ได้มีโอกาสสั่งสมบุญครั้งใหญ่ พร้อมทั้งตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธองค์ และเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูความสำเร็จแห่งความปรารถนาของพระโพธิสัตว์ ด้วยอนาคตังสญาณแล้ว พระองค์ก็จะทรงพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต แก่พระโพธิสัตว์ท่านนั้น ซึ่งพุทธพยากรณ์นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกมาจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น
 
การได้เกิดมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นโอกาสสำคัญ ที่พระโพธิสัตว์จะได้สร้างบุญใหญ่
 
        ด้วยเหตุนี้เอง การได้เกิดมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระโพธิสัตว์ผู้มีความปรารถนาที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เพราะถ้าหากพระโพธิสัตว์ได้พบแต่พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตเจ้า หรือได้พบแต่สถานที่อันเป็นสิ่งแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อาทิ เช่น พระเจดีย์หรือต้นโพธิ์ เป็นต้น แม้พระโพธิสัตว์จะมีความเลื่อมใสมากเพียงใด แต่ท่านก็จะไม่สามารถที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
 
การได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง สำหรับพระโพธิสัตว์
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 69
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน