พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 76 อธิมุตตกาลกิริยา


[ 23 ก.พ. 2554 ] - [ 16197 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 76 อธิมุตตกาลกิริยา

 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 76 "อธิมุตตกาลกิริยา"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... อานิสงส์พิเศษประการที่ 16.ได้แก่ เมื่อท่านไปได้เกิดในพรหมโลก ท่านจะไม่เกิดเป็นอสัญญีพรหม และสุทธาวาสพรหม หมายความว่า หลังจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี หากท่านต้องไปเกิดเป็นพรหม ท่านจะไม่เกิดเป็นอสัญญีพรหม หรือที่เรียกกันว่า พรหมลูกฟัก ซึ่งเป็นพรหมที่มีแต่รูปร่างโดยไม่มีความรู้สึกนึกคิด และไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้ทั้งสิ้น กล่าวคือ ความรู้สึกภายนอกดับหมด แต่กิเลสในตัวนั้นยังไม่ดับ อีกทั้งเป็นพรหมที่อยู่ในอิริยาบถเดียวเท่านั้น โดยที่ก่อนตายอยู่ในท่าไหน เมื่อตายแล้วก็อยู่ในท่านั้น ไปตลอดจนครบอายุขัยในพรหมโลก ซึ่งมีอายุขัยถึงห้าร้อยมหากัป และท่านจะไม่ไปเกิดเป็นพรหมในชั้นสุทธาวาส เพราะเป็นสถานที่อยู่ของพระอนาคามีบุคคล ผู้ที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอน นั่นก็คือ...เมื่อท่านไปเกิดในพรหมโลก ท่านจะไม่เกิดเป็นพรหมที่ไม่มีโอกาสในการสร้างบารมี และท่านจะไม่ไปเกิดเป็นพรหมในชั้นของพระอนาคามีบุคคล ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
 
อานิสงส์พิเศษประการที่ 17.ได้แก่ ท่านจะไม่ไปเกิดในอันติมภพ หมายถึง ภพอันสูงสุดของภพสาม หรือที่เราเรียกกันว่า อรูปภพ หมายความว่า หลังจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี ท่านจะไม่ไปเกิดในอรูปภพทั้งสี่ชั้นอย่างแน่นนอน ซึ่งบุคคลที่จะไปเกิดในอรูปภพนั้น คือ บุคคลที่เจริญภาวนาโดยไม่ได้กำหนดรูปเป็นอารมณ์ จนกระทั่งฌานที่ปราศจากรูป หรือ อรูปฌาน เกิดขึ้น และหากบุคคลนั้นตายไปในขณะที่ฌานยังไม่เสื่อม ด้วยอำนาจแห่งอรูปฌานนี้ก็จะทำให้บุคคลนั้นได้ไปเกิดในอรูปภพ เป็นอรูปพรหมที่มีอายุขัยยืนยาวมากๆ ยาวนานเป็นหลายหมื่นมหากัปเลยทีเดียว แต่การที่พระโพธิสัตว์ไม่ไปเกิดเป็นอรูปพรหม เพราะจะทำให้ท่านต้องเสียเวลาในการสั่งสมบุญสร้างบารมี เพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต นั่นก็คือ...ท่านจะไม่ไปเกิดในภพภูมิที่มีการเสวยสุขหรือทุกข์นานเกินไป จนทำให้ท่านขาดโอกาสในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเป็นระยะเวลายาวนาน ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
 
พระโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วจะไม่ไป บังเกิดเป็นอรูปพรหม
 
อานิสงส์พิเศษประการที่ 18.ได้แก่ ท่านจะไม่ไปเกิดในจักรวาลอื่น หมายความว่า หลังจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อๆไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี ท่านจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจักรวาลเดียวเท่านั้น โดยที่ท่านจะไม่พลัดไปเกิดในจักรวาลอื่นอย่างแน่นอน จนกระทั่งกำลังบุญบารมีทั้งสามสิบทัศของท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ท่านก็จะลงมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต นั่นก็คือ...ท่านจะเกิดมาสร้างบารมีอยู่ในจักรวาลเดียวเท่านั้น ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี
 
 พระโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วจะ เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจักรวาลเดียว
 
        นอกจากอานิสงส์แห่งการเป็นผู้ไม่เข้าถึงอภัพฐานะทั้งสิบ 18-ประการ พระโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธพยากรณ์จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังจะได้รับอานิสงส์พิเศษอีกประการหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อพระโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว นอกจากตัวท่านจะได้รับอานิสงส์พิเศษดังที่กล่าวมาข้างต้น ก็ยังมีอานิสงส์พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมา เพื่อสนับสนุนการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะ นั่นก็คือ การทำ อธิมุตตกาลกิริยา หรือการอธิษฐานจิตดับชีพของตน เพื่อลงมาเกิดสร้างบารมีบนโลกมนุษย์
 
 พระนิยตโพธิสัตว์จะมีอานิสงส์พิเศษที่เรียกว่าอธิมุตตกาลกิริยา
 
        หมายความว่า เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือได้ไปเกิดเป็นพรหมแล้ว หากท่านมีความเบื่อหน่ายในการที่จะเสวยสุขอันเป็นทิพย์ เพราะปรารถนาจะลงมาเกิดเพื่อสร้างบารมีบนโลกมนุษย์ พระโพธิสัตว์ก็สามารถที่จะกระทำอธิมุตตกาลกิริยาได้ โดยการอธิษฐานจิตให้จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ในทันที ซึ่งการทำอธิมุตตกาลกิริยานี้ เป็นเรื่องที่ไม่ทั่วไปแก่เหล่าเทวดาทั้งหลาย เพราะมีแต่นิยตโพธิสัตว์ คือ ผู้ที่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว และได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเท่านั้นที่สามารถจะทำอธิมุตตกาลกิริยานี้ได้ โดยที่เทวดาเหล่าอื่นทั่วไปจะไม่สามารถทำเฉกเช่นนี้ได้
 
 พระนิยตโพธิสัตว์ที่ไปเกิดบนชั้นดุสิตจะทำอธิมุตตกาลกิริยาได้
 
        เราจะเห็นได้ว่า เมื่อพระโพธิสัตว์ได้รับอานิสงส์พิเศษดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านใกล้เข้ามาทุกขณะ ตามระยะเวลาที่ท่านได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งอานิสงส์พิเศษทั้งหมดดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เราสามารถที่จะสรุปโดยย่อได้ดังต่อไปนี้ คือ
 
อานิสงส์พิเศษของพระนิยตโพธิสัตว์เป็นสิ่งแสดงว่า ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว
 
        เมื่อพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านจะเกิดมาเป็นบุรุษเพศ (หรือเพศชายแท้)-ที่มีอวัยวะสมส่วนครบถ้วนทั้ง 32-ประการ อีกทั้งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหมดก็สมบูรณ์แข็งแรง และสามารถที่จะใช้งานเพื่อการสร้างบารมีได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีรูปร่างลักษณะงดงามสมส่วน ดูดี และเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของผู้ที่ได้พบเห็น อีกทั้งยังทำให้ท่านสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
 
 พระโพธิสัตว์ที่มีอานิสงส์พิเศษเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านจะได้เป็นชายที่มีร่างกายสมบูรณ์
 
        เมื่อพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอันเลิศ และเป็นคนที่มีสัมมาทิฐิมาตั้งแต่เกิด จึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่สามารถจะสอนตัวเองได้บนพื้นฐานความเชื่อที่ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริง โดยที่ท่านจะเป็นผู้มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม กล่าวคือ เชื่อเรื่องบาปบุญ คุณโทษ นรกสวรรค์ โลกนี้โลกหน้า เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ท่านเป็นผู้มีความคิด คำพูด และการกระทำ ที่ถูกต้องดีงามและเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีเท่านั้น
 
พระโพธิสัตว์ที่มีอานิสงส์พิเศษเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านจะมีปัญญาอันเลิศ
 
        เมื่อพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านจะเกิดในประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลธรรม อีกทั้งท่านจะไปเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฐิและมีฐานะร่ำรวย ซึ่งเป็นตระกูลที่ได้รับความเคารพนับถือของสังคมในยุคนั้นๆ รวมทั้งบุคคลรอบข้างของท่านก็จะมีแต่บัณฑิตนักปราชญ์ที่เป็นกัลยาณมิตร คอยชักชวนกันทำความดีอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้ท่านสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย และทำได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง โดยที่ท่านไม่ต้องมากังวลใจในเรื่องการหาทรัพย์ และความเข้าใจผิดของบุคคลรอบข้างเลยแม้แต่น้อย
 
พระโพธิสัตว์ที่มีอานิสงส์พิเศษเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านจะเกิดในตระกูลสัมมาทิฐิและมีฐานะร่ำรวย
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 76
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน