เกิดในตระกูลสูง – หมวดคุณสมบัติ


[ 15 ก.ย. 2553 ] - [ 20178 ] LINE it!


 
ชักชวนคนทำความดีชักชวนคนทำความดี   
 
อ่อนน้อมถ่อมตน
 
เกิดในตระกูลสูง
 
มีมุทิตาจิต
เกิดใน
ตระกูลสูงแผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เกิดในตระกูลสูง มียศ
 

เกิดในตระกูลสูง
 

วิบาก
รายละเอียด
1. เกิดในตระกูลสูง
">
1. อดีตชาติ  มีบุญสงเคราะห์โลก
2. อดีตชาติ  อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระรัตนตรัย

3. อดีตชาติ  ทำบุญในพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพ
4. อดีตชาติ  ชักชวนคนทำบุญมามาก
">
">
">
">
">
">
">
">
2.เป็นผู้นำ  มีตำแหน่งสูง
">1.
อดีตชาติ + ปัจจุบัน  สงเคราะห์โลก / หมู่ญาติ
2. อดีตชาติ + ปัจจุบัน  ชวนคนทำความดี
3.อดีตชาติ  ถวายที่สร้างวัด
4.อดีตชาติ  เลี้ยงดูบริวาร
5.อดีตชาติ  มีกำลังทานบารมี
6. อดีตชาติ  มีมุทิตาจิต
7. อดีตชาติ  อ่อนน้อมถ่อมตน  บูชาบุคคลที่ควรบูชา
">
">
">
">
">
">
">
3.เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
1. อดี
ตชาติ  ชอบช่วยเหลืองานเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
">
4.เป็นที่รักเคารพ  ได้รับการยกย่อง
1. อดีตชาติ  อ่อนน้อมถ่อมตน
2. อดีตชาติ  มีสังคหวัตถุ 4
3. อดีตชาติ  ชักชวนคนทำความดี
4. อดีตชาติ + ปัจจุบัน  สงเคราะห์โลก  หมู่ญาติ  สนับสนุนการศึกษา
5. อดีตชาติ  ทำบุญแล้วอธิษฐานขอให้มีชื่อเสียง
">
">
">
">
">
 
">
เกิดในตระกูลสูง  มียศ
 
 
ประกอบด้วย 
เป็นผู้นำ  มียศตำแหน่งสูง  เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี  เป็นที่รักเคารพ  ได้รับการยกย่อง
">
 
สรุปกรรมที่ทำให้เกิดในตระกูลสูง  มียศ
">
 
">
1. อ่อนน้อมถ่อมตน  บูชาบุคคลที่ควรบูชา
2. ทำทานด้วยความเคารพ 
">
3. มีมุทิตาจิต 
">
4. สงเคราะห์โลก  และหมู่ญาติ
5. ชักชวนคนทำความดี
">
">

 แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม
 ครอบครัวอบอุ่น – หมวดคุณสมบัติ >>
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เบื้องหลังการออกแบบชีวิตเบื้องหลังการออกแบบชีวิต

รู้ทันวิบากกรรมรู้ทันวิบากกรรม

บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง