ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2555


[ 13 มี.ค. 2555 ] - [ 17513 ] LINE it!

 ผลสอบบาลี
 
 
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 8 7

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง 2555

 

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2555

     1. ผลสอบบาลี ป.ธ.9

         พระพรหมโมลี เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้ 63 รูป ดังนี้

1.สามเณรสันติราษฎร์ พวงมลิ วัดจักรวรรดิราชาวาส
2.พระมหาเกียรติขจร อภิวัณโณ วัดเทพลีลา
3.พระมหามงคล มานิโต วัดเทพลีลา
4.พระมหาอุทัย ฐานจาโร วัดเทพลีลา
5.พระมหาสุนทร โอภาโส วัดเทพลีลา

6.พระมหาวิพล เปสโล วัดเทพลีลา
7.พระมหาวาสนา ธีรภัทโท วัดเทพลีลา
8.พระมหาสุธี ชิรุปมญาโณ วัดเทพลีลา
9.พระมหาศักดา ธัมมิโก วัดนรนาถสุนทริการาม
10.พระมหาโสภา ภัททเมธี วัดบพิตรพิมุข

11.พระมหาวีรภัทร รตนปัญโญ วัดชัยชนะสงคราม
12.พระมหาคงธฤต กิติติโสภโณ วัดน้อยนพคุณ
13.พระมหาอริญชย์ ฐิติสิริ วัดปทุมคงคา
14. พระมหาพิเชษฐ์ ปิยภาณี วัดพรหมวงศาราม
15.พระบุญเลี้ยง ป.ญาณธีโร วัดพรหมวงศาราม
 
16.พระมหาวีระยุทธ จิติตานุปัสสี วัดพระเชตุพนฯ
17.พระมหาวินัย วชิรเมธี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
18.พระมหาสุจินดา ธัมมสโร วัดสร้อยทอง
19.พระมหาปัญญา วรักขรัญญู วัดสร้อยทอง
20.พระมหาสุธีรชาติ ธีรธัมมัญญู วัดสุทัศนเทพวราราม

21.พระมหาวีระชัย ปัญญาภิภู วัดสุทัศนเทพวราราม
22.พระมหานิติสนธิ์ คุณสังวโร วัดบางบัว 
23.พระมหามนัสพงษ์ อาภานันโท วัดคลองเตยใน
24.พระมหาบรรณหาร กิตติคุโณ วัดกัลยาณมิตร
25.พระมหาภูวนาท มหาปทุโม วัดกาญจนสิงหาสน์

26.พระมหาวงศ์ศักดิ์อาภากโร วัดทองนพคุณ
27.พระมหากฤษณลักษณ์ เขมังกโร  วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
28.พระมหาเทวา  ญาณทัสสี วัดปากน้ำภาษีเจริญ
29.พระมหาจรูญอาภัทธโร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
32.พระมหารุ่งอรุณ อรุณโชติ วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี
33.พระมหาธนู ปัญญวุฑโฒ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี
34.พระมหาจารุวัตร จารุวัตโต วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี
35.พระมหาวีระ ธีรวังโส วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี
 
36.พระมหาพิสูตน์ จันทวังโส วัดบางไผ่ จ.นนทบุรี
37.พระมหาเฉลิม ปัญฺญาภรโณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
38.พระมหาธนา เตชธัมโม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
39.พระมหาอาคม สันติชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
40.พระมหานรพล พลัญชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 

41.พระมหานิติวิทย์ วัฑฒชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
42.สามเณรวิโรจน์ วงแสนชัย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
43.พระมหาบรรณ์ ปัญฺญาธโร วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
44.พระมหาสรพงษ์ ชินปุตโต วัดต้นสน จ.อ่างทอง
45.พระมหาจรูญ เขมกาโม วัดทับคล้อ จ.พิจิตร
 
46.สามเณรไพรวัลย์ วรรณบุตร วัดพิพัฒน์มงคล จ.สุโขทัย
47.พระมหาสาคร วรธัมโมภาโสวัดจองคำ จ.ลำปาง
48.พระมหาศราวุฒิ สันโตภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง
49.สามเณรพิจิตร หงส์สิบสอง วัดจองคำ จ.ลำปาง
50.พระมหาสกล วิโรจนกิตติ วัดดอยสัพพัญญู จ.เชียงใหม่

51.พระมหาธรรมชาติ วิสุทธสัทโธ วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี
52.พระมหายุทธนา วรชโย วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
53.พระมหาพรหมปัญญา พรหมปัญโญ วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์
54.พระมหาพิเชษฐ์พุทธิสาโร วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี
55.พระมหามานะ สุภาทโร วัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม
 
56.พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
57.พระมหาชินวิชญ์ จารุธัมโม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
58.พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
59.พระมหาสุนทร อติเมโธ วัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี
60.พระมหาวิวัฒน์ ยสินธโร วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา
 
61.พระมหาพะยอม ธัมมรักขิตโต วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา
62.พระมหาไพโรจน์ จันทโสภโณ วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลาและ
63.พระมหากรกฎ เขมปัญโญ วัดราษฎร์บูรณะ จ.ปัตตานี

    2. ผลสอบบาลี ป.ธ.8

    ประกาศรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.8 มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้ 50 รูป ดังนี้
 
1.พระมหาสมพร ธมฺมทีโป วัดชนะสงคราม
2.พระมหามณฑล ฐิตเวโท วัดเทพลีลา
3.พระมหาบรรลือ ฐานธมฺโม วัดเทพลีลา
4.สามเณรไกรสิทธิ์ ลีปัสสา วัดเทพลีลา
5.สามเณรอนุวัฒน์ คำโพนรัตน์ วัดธาตุทอง
 
6.สามเณรธนิษฐ์ เติมมี วัดนรนาถสุนทริการาม
7.พระมหาหยัด จนฺโทภาโส วัดพรหมวงศาราม
8.สามเณรจุมพล สุยะต๊ะ วัดสระเกศ
9.พระมหาชูศักดิ์ ธมฺมสโร วัดสามพระยา
10.พระมหาไชยา ชยวโร วัดสามพระยา
 
11.พระมหาปฤษฎี วรวิญฺญู วัดสุทัศนเทพวราราม
12.พระมหาทินกร ทีปนนฺโท วัดเสมียนนารี
13.พระมหาอัฏฐรัฐ ธีริสฺสโร วัดหัวลำโพง
14.พระมหาประเทือง มหาปญฺโญ คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
15.สามเณรปรีดา โพธิ์ศรี วัดดาวดึงษาราม
 
16.พระมหาสุชีพ สุชีโว วัดปากน้ำ
17.พระมหาวิเชียร สุธีโร วัดปากน้ำ
18.พระมหาณัฐพล พลาธิโก วัดปากน้ำ
19.พระมหาจักรพงษ์ จกฺกวํโส วัดปากน้ำ
20.พระมหาวัชรพงษ์ วรงฺกุโร วัดโมลีโลกยาราม
 
21.พระมหาถวัลย์ ฐิตเมธี วัดแคนอก จ.นนทบุรี
22.พระมหาเอกชัย อุตฺตโม วัดละหาร จ.นนทบุรี
23.พระมหาสมชัย สญฺชโย วัดบางไผ่ จ.นนทบุรี
24.พระมหาทรงวิทย์ วริทฺธิฐายี วัดเปรมประชา จ.ปทุมธานี
25.พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
26.พระมหาพลสันต์ พลคฺคชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
27.พระมหายอดนภา วิสิฏฺฐชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
28.พระมหาอรรถชัย วรตฺถชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
29.สามเณรทินพัฒน์ ศิริพันธุ์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
30.สามเณรประจักษ์ นิธิวงศ์คงเดช วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
 
31.พระมหาทรงชัย อคฺคปญฺโญ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
32.พระมหาฉัตรชัย ฉวิวณฺโณ วัดเสาธงกลาง จ.สมุทรปราการ
33.สามเณรปิยะนันท์ ใจซื่อ วัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา (ธ)
34.พระมหาสุภี คุณวีโร วัดมะขามเรียง จ.สระบุรี
35.พระมหานที อิสฺสริโยภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง
 
36.สามเณรทนงศักดิ์ ตาดี วัดจองคำ จ.ลำปาง
37.สามเณรธนวัฒน์ พุฒหอม วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่
38.พระมหาชัยวัฒน์ ปญฺญาวชิโร วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่
39.พระมหาวราพงษ์ วรวํโส วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ (ธ)
40.พระมหาเวียง อธิปุญฺโญ วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี
 
41.พระมหาสัญชัย สนฺตจิตฺโต วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี
42.พระมหาศุลชัย ปภากโร วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
43.พระมหาสงคราม สุเมโธ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
44.พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ วัดพระประโทณเจดีย์ จ.นครปฐม
45.พระมหาวุฒิพงษ์ กิตฺติปุญฺโญ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม
 
46.พระมหาสุธี อาสโภ วัดเทียนดัด จ.นครปฐม
47.พระมหากิตติ กิตฺติโก วัดธัญญวารี จ.สุพรรณบุรี
48.พระมหามนูญ วิริโย วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช (ธ)
49.พระมหาชานนท์ สิริจนฺโท วัดขันเงิน จ.ชุมพร
50.พระมหากฤษดา โอภาโส วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา
 
 3. ผลสอบบาลี ป.ธ.7

    ประกาศรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.7 มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้ 132 รูป ดังนี้
 
1.พระมหาสมศักดิ์ ปญฺญาวชิโร วัดชนะสงคราม             
2.พระมหาวัชระ สุธีโร วัดชนะสงคราม
3.สามเณรรัตน์ชนก อรัญทอง วัดชนะสงคราม
4.พระมหาพิชัย ชวนปญฺโญ วัดเทพลีลา
5.พระมหาพิสันติ์ จตฺตสลฺโล วัดนรนาถสุนทริการาม
 
6.พระมหาโชคอนันต์ จนฺทรํสี วัดบพิตรพิมุข
7.พระมหาชัยณรงค์ ชยธารี วัดบพิตรพิมุข
8.พระมหาชินวัฒน์ ชินวฑฺฒโน วัดบพิตรพิมุข
9.พระมหาวิทยา ปญฺญาทีโป วัดบรมนิวาส
10.พระมหาจิโรจน์ คมฺภีโร วัดบวรนิเวศวิหาร
 
11.พระมหาอาภากร วรปญฺโญ วัดเบญจมบพิตร
12.พระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท วัดเบญจมบพิตร
13.พระมหามนูญ ปริญฺญาโณ วัดเบญจมบพิตร
14.พระมหาวิชัย วรธมฺมวฑฺฒโน วัดเบญจมบพิตร
15.พระมหาอุดม ราชินฺทริโย วัดบางนาใน
 
16.พระมหานพรัตน์ อภิชฺชโว วัดพระเชตุพนฯ
17.พระมหาชัยฤทธิ์ อิทฺธิญาโน วัดพระเชตุพนฯ
18.พระมหาขจิตร์ วรญาโณ วัดมหรรณพาราม
19.พระมหาบุญเย็น กตฺติธโร วัดมหรรณพาราม
20.พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
 
21.พระมหาจักรพงษ์ จกฺกวํโส วัดมหาพฤฒาราม
22.พระมหาธีรภัทร ถิรญาโณ วัดยานนาวา
23.พระมหาดำเนิน พลวโร วัดสร้อยทอง
24.สามเณรปรเมศวร์ ประพิณ วัดสร้อยทอง
25.สามเณรเอกชัย คำลือ วัดสัมพันธวงศ์
 
26.พระมหาณัฐพงค์ ฐานุตฺตโม วัดสามพระยา
27.พระมหาชาญยุทธิ์ อุตฺตมปญฺโญ วัดสามพระยา
28.สามเณรเอกชัย มาลี วัดสามพระยา
29.พระมหาณรงค์ กิตฺตินโร วัดสุทัศนเทพวราราม
30.พระมหาสุรศักดิ์ ปรมาจาโร วัดสุทัศนเทพวราราม
 
31.พระมหาจุลพล สารทสฺสี วัดสุทัศนเทพวราราม
32.พระมหาสมโภชน์ สิริปุญฺโญ วัดเสมียนนารี
33.พระมหามานพ กิตฺติเมโธ วัดเสมียนนารี
34.พระมหาประสิทธ์ นิติธมฺโม วัดหัวลำโพง
35.พระมหาสืบยศ ปญฺญาวุโธ คณะเขตบางคอแหลม
 
36.พระมหาพงศกร วํสกาโร คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม
37.พระมหาปรกฤษณ์ กนฺตสีโล วัดดุสิดาราม
38.พระมหาวงเดือน กตปุญฺโญ วัดทองนพคุณ
39.พระมหานิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน วัดทองนพคุณ
40.พระมหาสมโชค สมาหิโต วัดนิมมานรดี
 
41.พระมหานิพนธ์ อหึสโก วัดบุณยประดิษฐ์
42.พระมหามุนี สิริธมฺโม วัดบุณยประดิษฐ์
43.พระมหาจำเนียร อติโรจโน วัดบุปผาราม
44.พระมหาฐานันดร์ สุทฺธิญาโณ วัดปากน้ำ
45.พระมหาภัทราวุธ ปริปุณฺโณ วัดปากน้ำ
 
46.สามเณรจีรศักดิ์ สีลาทอง วัดปากน้ำ
47.พระมหาชาตรี ญาณสิริ วัดโมลีโลกยาราม
48.พระมหาบุญส่ง วรวีโร วัดโมลีโลกยาราม
49.สามเณรธีรพงษ์ ล้อประโคน วัดโมลีโลกยาราม
50.สามเณรเกียรติศักดิ์ โปยทอง วัดราชโอรสาราม
 
51.พระมหาภูวดล ญาณเมธี วัดชัยฉิมพลี
52.พระมหาสายัณห์ ธมฺมทสฺสี วัดชัยฉิมพลี
53.พระมหาภาสุ สมาจาโร วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี
54.สามเณรไกรพิทักษ์ บุตมะ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี
55.พระมหาอำนาจ จนฺทปญฺโญ วัดบางไผ่ จ.นนทบุรี
 
56.พระมหาสุชาติ สุชาโต วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร จ.ปทุมธานี
57.พระมหาประสงค์ ปารมิญฺชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
58.พระมหาณัฐพงศ์ สิริวํโส วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
59.พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
60.พระมหาแก้วปัญญา ปญฺญาชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
61.พระมหาวินิจ วรทชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
62.พระมหาวัฒนา โฆสิตชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
63.พระมหาพลวิทย์ เขมินฺทชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
64.พระมหาชาญชัย ชวนชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
65.พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
66.สามเณรรณภพ ขุนสังวาลย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
67.สามเณรศุภณัฐ ดวงจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
68.พระมหารัตน์ รตนวณฺโณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
69.พระมหาอมรชัย จารุวณฺโณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
70.พระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
 
71.พระมหาเมธัส ธมฺมจารี วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ
72.พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ อุทโย วัดขนอนใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
73.พระมหาประเทือง ชวนเมธี วัดขนอนใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา
74.พระมหาอมรเทพ วรธมฺโม วัดหัวช้าง จ.ลพบุรี
75.พระมหาเอกลักษณ์ ฐิตสํวโร วัดโคกกะเทียม จ.ลพบุรี
 
76.พระมหาครชิต ญาณวโร วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี
77.พระมหาเมธี ปริสุทฺโธ วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี
78.พระมหาสุวิทย์ ฐานวุฑฺโฒ วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี
79.พระมหาปริทัศน์ วรกิจฺโจ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จ.อุทัยธานี
80.พระมหาสรพงษ์ อตฺตทนฺโต วัดท่าพระเจริญพรต จ.นครสวรรค์
 
81.พระมหาสุรชัย สุรเวที วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์
82.สามเณรศุภชัย บุปผโสรส วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์
83.สามเณรธวัชชัย ศรีจันทร์ วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์
84.พระมหาประเวศ ปญฺญาทีโป วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์
85.สามเณรนิยม พันธ์โนฤทธิ์ วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์
 
86.สามเณรธงชัย ไชยภักดี วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์
87.พระมหาอุทัย มหิทฺธิโก วัดจองคำ จ.ลำปาง
88.พระมหาศักดา วิสารโท วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย
89.พระมหาบุญผัด มหชฺฌาสโย วัดสันต้นผึ้ง จ.เชียงราย
90.พระมหาวีรเดช อธิปญฺโญ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
 
91.สามเณรวรวัฒน์ บุญยวง วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
92.พระมหาธนิต ธนิโต วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) จ.เชียงใหม่
93.พระมหาสมบูรณ์ ธมฺมทินฺโน วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่
94.พระมหาเอกราช อตฺตมนญฺญู วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
95.พระครูศรีสิทธิพิมล วิสุทฺธิเมธี วัดศรีบุญเรือง จ.เชียงใหม่
 
96.พระมหาสมพร ขนฺติธโร วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่       
97.พระมหายุวรัตน์ ยสิสฺสโร วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่
98.พระมหาวีรยุทธ ขนฺติพโล วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่
99.พระมหาประเสริฐ กิตฺติวณฺโณ วัดไวกูลฐาราม จ.อุดรธานี
100.พระมหาเดชอุดม อุตฺตมจารี วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น
 
101.พระมหาประนอม ปวโร วัดสี่แยกสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
102.พระมหาสิงหา อาภสฺสโร วัดพิชโสภาราม จ.อุบลราชธานี
103.พระมหารุ้ง ธีรวโร วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
104.พระมหาธนเทพ ขนฺติโก วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
105.พระมหาสุรพงศ์ สุรวํโส วัดชัยภูมิพิทักษ์ จ.ชัยภูมิ
 
106.พระมหาพิษณุ กิตฺติปญฺโญ วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี
107.พระมหาธิติพงษ์ เตชวโร วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี
108.สามเณรพุทธวัฒน์ ประดาสุข วัดลุ่ม จ.ระยอง
109.พระมหาวัชรินทร์ อาภสฺสโร วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี
110.พระมหากิตติพงษ์ ญาณเมธี วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี
 
111.พระมหาอานนท์ นนฺทเมธี วัดสุวรรณมงคล จ.ตราด
112.พระมหาอรรถพล อนตฺถชานิ วัดสุวรรณมงคล จ.ตราด
113.พระมหาพิศุทธิ์ สุทฺธธมฺโม วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
114.พระมหาสุพัฒน์ สุวฑฺฒโน วัดพระประโทณเจดีย์ จ.นครปฐม
115.พระมหาชาติ ชาตเมธี วัดไร่เกาะต้นสำโรง จ.นครปฐม
 
116.สามเณรธีระศักดิ์ โสมสุด วัดไร่เกาะต้นสำโรง จ.นครปฐม
117.พระวรทัส (ป.) วรทสฺสโน วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี
118.พระภูสวัสดิ์ (ป.) ภิริสิทฺโธ วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี
119.พระมหาพงษ์ศักดิ์ รตนญาโณ วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี
120.พระมหาจตุพล ญาณธีโร วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี
 
121.สามเณรวีระ ทุบผอม วัดพรสวรรค์ จ.สุพรรณบุรี
122.พระมหากิตติพจน์ อติเตโช วัดพยัคฆาราม จ.สุพรรณบุรี
123.พระมหาสายัญ กตปุญฺโญ วัดเขาวัง จ.ราชบุรี
124.พระมหาวัทธราณัตยาธรณ์ จนฺทสิริวฑฺฒนเมธี วัดบัวงาม จ.ราชบุรี
125.พระมหาทิวา กมฺมสุทฺโธ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี
 
126.พระมหาบุญนาค โชติธมฺโม วัดป้อมแก้ว จ.สมุทรสงคราม
127.พระมหากิตติพัฒน์ สิริธมฺโม วัดขันเงิน จ.ชุมพร
128.พระมหาโอภาส สุวฑฺโฒ วัดขันเงิน จ.ชุมพร
129.สามเณรศุภกร โสฬส วัดเทพนิมิตร จ.ภูเก็ต
130.พระมหาเจษฎา กนฺตเมธี วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง
 
131.พระมหาอดิสรณ์ สมวํโส วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา
132.สามเณรโชติวัน นาโง่งสุขขา วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา
 
     พระพรหมโมลี กล่าวอีกว่า สำหรับบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2555 มีสถิติที่น่าสนใจ คือ ปธ.9 มีผู้เข้าสอบ 361 รูป สอบได้ 63 รูป แบ่งเป็นสามเณร 4 รูป พระสงฆ์ 59 รูป , ป.ธ.8 มีผู้เข้าสอบ 357 รูป สอบได้50 รูป, ป.ธ.7 มีผู้เข้าสอบ558รูป สอบได้132รูป, ป.ธ.6 มีผู้เข้าสอบ559รูป สอบได้167รูป, ป.ธ.5 มีผู้เข้าสอบ914รูป สอบได้180รูป, ป.ธ.4 มีผู้เข้าสอบ1,553 รูป สอบได้388รูป, ป.ธ.3 มีผู้เข้าสอบ3,258รูป สอบได้642รูป และ ป.ธ.1-2 มีผู้เข้าสอบ14,315ป สอบได้2,060 รูป รวมผู้เข้าสอบ 21,875 รูปสอบได้ 3,692 รูป
 
     ทั้งนี้เมื่อเทียบกับผลสอบเมื่อปี 2554 ที่มีผู้สอบได้ ป.ธ.9 จำนวน 60 รูป มากกว่าปีผ่านมาเพียง 3 รูปเท่านั้น ส่วนวัดหรือสำนักเรียนที่มีพระภิกษุ-สามเณร สอบได้ ป.ธ.9 มากที่สุด อันดับที่ 1 ได้แก่ วัดเทพลีลา สอบได้ 7 รูป อันดับที่ 2 ได้แก่ วัดพระธรรมกาย สอบได้ 6  รูป
 

ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2554

     สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย และวัดสามพระยา ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2554 ในระดับชั้นเปรียญธรรม 7 ประโยค ถึง เปรียญธรรม 9 ประโยค ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธาน ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2554
 
     พระเดชพระคุณพระพรหมดิลก เจ้าคณะภาค 14   รองแม่กองบาลีสนามหลวง  วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ได้ให้อวาทแก่พระภิกษุสามเณร ที่เข้าร่วมสอบในปี 2552 โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า
 
"พระภิกษุเราเล่าเรียนพระบาลีก็เพื่อศึกษาและรักษาพระพุทธวจนะ
แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยเน้นไปที่ความบริสุทธ์ ไม่ใช่หวังเพียงแค่สอบได้เท่านั้น 
เมื่อศึกษาดีแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะนำความรู้ที่ได้มานั้น
ไปเทศน์สอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป"

 

ภาษาบาลี คําบาลี สันสกฤต
ภาษาสวรรค์
 
 
  
     วัดพระธรรมกายสนับสนุนและมอบทุนการศึกษาฯ ให้กับสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 และยังสนับสนุนและเชิดชูพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค เข้าสู่ปีที่ 24 เช่นกัน ซึ่งได้จัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ และพิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.9 ระดับโลก ขึ้นในวันสมาธิโลก ซึ่งตรงกับ วันที่ 6 สิงหาคม ของทุกปี
 
บทความธรรมะที่เกี่ยวข้องกับภาษาบาลี คําบาลี สันสกฤต
การเรียนและการสอบบาลี
การสมัครสอบและสถานที่สอบบาลีสนามหลวง ปี 2554
ชมวีดีโอธรรมะที่เกี่ยวข้องกับภาษาบาลี คําบาลี สันสกฤต

พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค
  
 
      วิดีโอ สัมภาษณ์พระที่มาร่วมงานพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค รายการสกู๊ปอัพเดท-มุทิตาสักการะพระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค


    วิดีโอรายการสกู๊ปอัพเดท-มุทิตาสักการะพระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยคพระมหาเปรียญธรรม บวชอุทิศชีวิต
 
 


 
คลิปวีดีโอ มิวสิควีดีโอเพลงธรรมะ
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาบาลี คําบาลี สันสกฤต
 
 
รับชมวีดีโอ เพลง ยกชั้น บาลี

รับชมคลิปวิดีโอยกชั้น บาลี
ชมวิดีโอยกชั้น บาลี  MP3 ธรรมะยกชั้น บาลี   Download ธรรมะยกชั้น บาลี
เพลง ซ้อม (พระบาลี)
  
     Music VDO เพลงธรรมะ


เพลง เฉพาะผู้มีบุญ
     Music VDO เพลงธรรมะ
สุดยอดภาษา

  
     Music VDO เพลงธรรมะ

ประโยค 10
     Music VDO เพลงธรรมะ

ประโยค 10ภาษาบาลี ภาษาสันติภาพ
     Music VDO เพลงธรรมะ


ยกชั้นบาลี
     Music VDO เพลงธรรมะ


แชมป์สอบบาลี
     Music VDO เพลงธรรมะ

Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข่าวจากปรโลก - สึนามิ (Tsunami)ข่าวจากปรโลก - สึนามิ (Tsunami)

มหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาลมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล

กำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายกำหนดการพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์