วันครอบครัวไทย


[ 8 เม.ย. 2554 ] - [ 18291 ] LINE it!

 
วันครอบครัวไทย
 
กิจกรรมครอบครัว
ให้ความรัก ความอบอุ่นและความเอื้ออาทรต่อกัน
 
          คำว่า ครอบครัว เป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุดของสังคมแต่สำคัญ เป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เป็น สถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนา ผู้ร่วมครัวเรือน คือ ปู ย่า ตา ยาย สามี ภรรยา และบุตรหลาน การที่ได้กำหนดวันครอบครัวขึ้นมา  วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีได้เสนอมติโดยคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้เสนอ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและอนุมัติ ให้ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดย สะดวก  ต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น เพราะการที่วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ย่อมทำให้ครอบครัวมีความขัดแย้ง และห่างเหินกันมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาทีหลังได้
    
ครอบครัวอบอุ่น
ครอบครัวเป็น สถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนา
 
          เนื่องจากคณะกรรมมาธิการกิจการสตรีและเยาวชน สภาผู้แทนราษฎร ได้สรุปผลจากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ว่าปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามมาเป็นอันมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดอาชญากรรม และปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย ปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากครอบครัวด้วย เนื่องจากครอบครัว ที่ไม่มีความอบอุ่น ขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกันระหว่างคนในครอบครัว อีกทั้งลักษณะวิถีชีวิตของครอบครัวในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก สมาชิกในครอบครัวต่างต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพ หนุ่มสาวที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้ามาในเมืองเพื่อหางานทำ ทำให้ต้องทิ้งพ่อแม่ที่ชราภาพไว้ตามลำพัง พ่อแม่ที่ต้องทำงานหนักเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับลูก และครอบครัว ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน แต่จะสร้างปัญหาให้กับสังคม เช่น
 
         ปัญหาด้านวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเป็นใหญ่    "ถ้าเลือกได้จะไม่มีผัวไทย เพราะจนแล้วยังงี่เง่าอีก"  ประโยคนี้เป็นคำพูดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใน ภาคอีสานที่ต้องการทำงานหาเงินให้พ่อแม่โดยไม่เลือกว่าจะเป็นวิธีไหนเธอ ตั้งใจมีสามีต่างชาติและเห็นว่าการมีเงินเพื่อมีหน้ามีตานั้นสำคัญมากเด็ก ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยต้องกลายเป็นเครื่องมือทำเงินเพื่อหน้าตาของครอบ ครัว
 
ไปวัดกับครอบครัว
การเข้าวัดอบรมปฏิบัติธรรมนำครอบครัวอบอุ่นครอบครัวสนุก
 
หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวที่พึงปฏิบัติต่อกัน
 
           ให้ความรัก ความอบอุ่นและความเอื้ออาทรต่อกัน มีปัญหาอะไรก็หันหน้าเข้าหากันและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ช่วยเหลือ ดูแล เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน  ดูแลเอาใจใส่และให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น รู้จักวางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวรวมกันเช่น การเข้าวัดอบรมปฏิบัติธรรมนำครอบครัวอบอุ่นครอบครัวสนุกกับห้องสมุด ศิลปะสุดสัปดาห์
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1ข้อคิดรอบตัว เรื่อง วัดพระธรรมกายตอนที่ 1

ทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tvทุกวันอาทิตย์ เสา E6 รวมพลัง dmc.tv

ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553ทบทวนบุญวันมาฆบูชา วันที่ 28 ก.พ. 2553Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

Review รายการ