วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น1 (หน้า 3 จาก 4)
เกิด ดับ หลับ ตื่นเกิด ดับ หลับ ตื่น
ชีวิตคือ...การเข้ากลางชีวิตคือ...การเข้ากลาง
ความจริงของชีวิตความจริงของชีวิต
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้นวิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น
ทางเอกสายเดียวทางเอกสายเดียว
ครอบครองสรรพสิ่งครอบครองสรรพสิ่ง
ภารกิจของชีวิตภารกิจของชีวิต
ต้นทางพระนิพพานต้นทางพระนิพพาน
จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้น
ชีวิตคือการหยุดนิ่งชีวิตคือการหยุดนิ่ง
ชีวิตคือการเข้ากลางชีวิตคือการเข้ากลาง
ด้วยตัวของเราเองด้วยตัวของเราเอง
แสงสว่างส่องทางชีวิตแสงสว่างส่องทางชีวิต
ความจริงของชีวิตความจริงของชีวิต
ที่พึงของใจที่พึงของใจ
 Home

Video

แยกหมวด