เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์ (หน้า 68 จาก 72)
ปันความสุขให้ (ภาษาจีน)ปันความสุขให้ (ภาษาจีน)
เหงื่อแก้วเหงื่อแก้ว
อยากจะบอกคุณยายอยากจะบอกคุณยาย
สุขดีที่หนึ่งเลยสุขดีที่หนึ่งเลย
แด่ครูผู้สืบสายธรรมแด่ครูผู้สืบสายธรรม
มรดกยาย มรดกโลกมรดกยาย มรดกโลก
ตามติดยาย (เชือกฟั่น)ตามติดยาย (เชือกฟั่น)
ตามติดยาย (ยายไปไหน)ตามติดยาย (ยายไปไหน)
ปันความสุขให้ (ภาษาอังกฤษ)ปันความสุขให้ (ภาษาอังกฤษ)
บ้านกัลยาณมิตรบ้านกัลยาณมิตร
ครูครู
ตามติดยาย (ตามยายต่อไป)ตามติดยาย (ตามยายต่อไป)
ตามติดยาย (มาร์ช)ตามติดยาย (มาร์ช)
ตามติดยาย (สานใจยาย)ตามติดยาย (สานใจยาย)
ตามติดยาย (เราจะไปอยู่ใกล้ๆยาย)ตามติดยาย (เราจะไปอยู่ใกล้ๆยาย)
 Home

Video

แยกหมวด