DMC News (หน้า 113 จาก 123)
ประชุม สุขภาพ-บุหรี่ แห่งชาติ ครั้งที่ 10ประชุม สุขภาพ-บุหรี่ แห่งชาติ ครั้งที่ 10
พิธีมอบพระบัญชาพระสังฆาธิการพิธีมอบพระบัญชาพระสังฆาธิการ
วัดพระธรรมกายช่วยน้ำท่วม จ.ปราจีนบุรีวัดพระธรรมกายช่วยน้ำท่วม จ.ปราจีนบุรี
อบรมจิตอาสาต้นกล้าคุณธรรมอบรมจิตอาสาต้นกล้าคุณธรรม
ปราจีนบุรี จัดประชุมพระนวกะปราจีนบุรี จัดประชุมพระนวกะ
ร.ร.พระปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ดูงานวัดพระธรรมกายร.ร.พระปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ ดูงานวัดพระธรรมกาย
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ดำริเร่งพัฒนาวัดร้างพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ดำริเร่งพัฒนาวัดร้าง
เทศนาสองธรรมาสน์ วัดภาวนาภิรตารามเทศนาสองธรรมาสน์ วัดภาวนาภิรตาราม
มส. ตั้งศูนย์ศาสนสัมพันธ์ระหว่างประเทศมส. ตั้งศูนย์ศาสนสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตักบาตรพระ 1,551 รูป ลาดกระบังตักบาตรพระ 1,551 รูป ลาดกระบัง
พศ. เร่งพัฒนา ร.ร.พระปริยัติธรรมพศ. เร่งพัฒนา ร.ร.พระปริยัติธรรม
นายกรัฐมนตรีของไทย ทำบุญ ณ ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีของไทย ทำบุญ ณ ทำเนียบรัฐบาล
พิธ๊อุปสมบท เขาแก้วเสด็จพิธ๊อุปสมบท เขาแก้วเสด็จ
ปฏิบัติธรรมพิเศษ ณ เขาแก้วเสด็จปฏิบัติธรรมพิเศษ ณ เขาแก้วเสด็จ
วัดพระธรรมกายช่วยน้ำท่วม จ.สุโขทัยวัดพระธรรมกายช่วยน้ำท่วม จ.สุโขทัย
 Home

Video

แยกหมวด