ธรรมะเพื่อประชาชน (หน้า 13 จาก 15)
จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 3จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 3
จอมโจรโปริสาทตอนที่ 4จอมโจรโปริสาทตอนที่ 4
จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 5จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 5
จอมโจรโปริสาทตอนที่ 2จอมโจรโปริสาทตอนที่ 2
จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 1จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 1
โทษภัยของการไม่รักษาศีลโทษภัยของการไม่รักษาศีล
โทษของมุสาวาท 2โทษของมุสาวาท 2
เห็นอริยสัจขจัดทุกข์ เห็นอริยสัจขจัดทุกข์
เหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์
เสียงดีเพราะมีบุญเสียงดีเพราะมีบุญ
เวียนสร้างบารมีอยู่แต่ในเทวโลกเวียนสร้างบารมีอยู่แต่ในเทวโลก
เลี้ยงดูแม่พ่อเกิดก่อสวรรค์เลี้ยงดูแม่พ่อเกิดก่อสวรรค์
เลิกอบายมุข พบสุขแท้จริงเลิกอบายมุข พบสุขแท้จริง
เลิกทะเลาะกันได้แล้วเลิกทะเลาะกันได้แล้ว
เลิกตระหนี่ตลอดไปตอนที่ 2เลิกตระหนี่ตลอดไปตอนที่ 2
 Home

Video

แยกหมวด