DMC variety (หน้า 9 จาก 13)
สัมภาษณ์ พระมหาธนา เตชธมฺโม เรื่อง ชวนบวชพระเข้าพรรษาสัมภาษณ์ พระมหาธนา เตชธมฺโม เรื่อง ชวนบวชพระเข้าพรรษา
งานแถลงข่าวโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษางานแถลงข่าวโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา
สัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี
สัมภาษณ์ อ.สายพิณ สุคันธา โรงเรียนพิงครัตน์ จ.เชียงใหม่สัมภาษณ์ อ.สายพิณ สุคันธา โรงเรียนพิงครัตน์ จ.เชียงใหม่
พากินพาเที่ยวสัมภาษณ์ชาวฟิลิปปินส์ ตอนที่ 2พากินพาเที่ยวสัมภาษณ์ชาวฟิลิปปินส์ ตอนที่ 2
พากินพาเที่ยวสัมภาษณ์ชาวฟิลิปปินส์ ตอนที่ 1พากินพาเที่ยวสัมภาษณ์ชาวฟิลิปปินส์ ตอนที่ 1
สัมภาษณ์หลวงพ่อวัดพระธาตุดอยสะเก็ดสัมภาษณ์หลวงพ่อวัดพระธาตุดอยสะเก็ด
สัมภาษณ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีสัมภาษณ์รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
สัมภาษณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปาง สัมภาษณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปาง
นักสร้างบารมีในต่างแดนนักสร้างบารมีในต่างแดน
โครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกายโครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย
เที่ยวชมพระธาตุลำปางหลวง ตักบาตร 11,333 รูป จังหวัดลำปางเที่ยวชมพระธาตุลำปางหลวง ตักบาตร 11,333 รูป จังหวัดลำปาง
คุณสิรินทร์ วงศ์วิทยเวทย์คุณสิรินทร์ วงศ์วิทยเวทย์
คุณเสลาลักษณ์ จุรีเกษคุณเสลาลักษณ์ จุรีเกษ
วัดพระธรรมกาย ดี.ซี ตอนที่ 2วัดพระธรรมกาย ดี.ซี ตอนที่ 2
 Home

Video

แยกหมวด