DMC Guide (หน้า 64 จาก 66)
ความประทับใจโครงการบวชพระแสนรูปภาคฤดูร้อนความประทับใจโครงการบวชพระแสนรูปภาคฤดูร้อน
ความประทับใจของผู้ทำหน้าที่ชวนบวชความประทับใจของผู้ทำหน้าที่ชวนบวช
พระมหาเถระและพระเถระกับโครงการบวชพระแสนรูปพระมหาเถระและพระเถระกับโครงการบวชพระแสนรูป
ความประทับใจในการบวชพระแสนรูปตอนที่ 1ความประทับใจในการบวชพระแสนรูปตอนที่ 1
พระแท้ในโครงการบวชแสนรูปพระแท้ในโครงการบวชแสนรูป
การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์
บทบาทของชมรมพุทธฯกับโครงการบวชพระแสนรูปบทบาทของชมรมพุทธฯกับโครงการบวชพระแสนรูป
ประมวลภาพโครงการบวชพระแสนรูปประมวลภาพโครงการบวชพระแสนรูป
ความสุขในชีวิตสมณะความสุขในชีวิตสมณะ
สัมภาษณ์กัลฯสุบิน พวงมณี อดีตพระธรรมทายาทรุ่นแสนรูปสัมภาษณ์กัลฯสุบิน พวงมณี อดีตพระธรรมทายาทรุ่นแสนรูป
สัมภาษณ์ป้าสี จำปาดีสัมภาษณ์ป้าสี จำปาดี
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
ความสำคัญของการปกป้องพระพุทธศาสนา ตอนที่ 2ความสำคัญของการปกป้องพระพุทธศาสนา ตอนที่ 2
ความสำคัญของการปกป้องพระพุทธศาสนาความสำคัญของการปกป้องพระพุทธศาสนา
อานิสงส์ชวนคนทำความดีและเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองได้อานิสงส์ชวนคนทำความดีและเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองได้
 Home

Video

แยกหมวด