โครงการบ้านกัลยาณมิตร

โครงการบ้านกัลยาณมิตรโครงการบ้านกัลยาณมิตร
โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมและ ฟังธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรมในกลุ่มคนทุกระดับให้มีสัมมาทิฐิ มีความรักใคร่ปรองดอง LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

สปอต