ตอนที่ 4 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์

ตอนที่ 4 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์ตอนที่ 4 บุญจากการสร้างพุทธเจดีย์
ทำให้มีผิวพรรณวรรณะดุจทองคำ พระพุทธศาสนาเปรียบประดุจเอกอัญมณีของจักรวาล เพราะหากใครได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เขาเหล่านั้นย่อมสามารถหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ไปสู่การเข้าถึงพระบรมสุขคือพระนิพพานได้ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นใครจะมีเชื้อชาติภาษาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม หลักคำสอนจึงเปรียบเป็นตัวแทนของพุทธองค์ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

อานิสงส์การสร้างพระปิดเจดีย์