อย่าดีแต่บอกผู้อื่น

อย่าดีแต่บอกผู้อื่นอย่าดีแต่บอกผู้อื่น
มีธรรมะภาษิตที่ปรากฏในอุตถนิกายธรรมะบทความว่า บุคคลพึงทำตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรซะก่อน พึงพร่ำสอนตัวเองในภายหลัง พึงพร่ำสอนผู้อื่นในภายหลัง จึงจะไม่เศร้าหมอง หากว่าภิกษุพึงทำตน เหมือนอย่างที่ตนพร่ำสอนคนอื่น ภิกษุนั้นชื่อว่าฝึกตนดีแล้ว เพราะได้ยินว่าตนแลฝึกได้ยากที่สุด LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน