ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือมงคลชีวิตภาคภาษาอังกฤษ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือมงคลชีวิตภาคภาษาอังกฤษขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือมงคลชีวิตภาคภาษาอังกฤษ
การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง ผู้ใดให้ธรรมะเป็นทาน ผู้นั้นได้ชื่อว่าให้นิพพานแก่คน ขอเชิญกัลยาณมิตรและผู้มีบุญร่วมสร้างปัญญาบารมี เป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือมงคลชีวิตภาคภาษาอังกฤษในโครงการตอบปัญหาทางก้าวหน้า เป็นหนังสือขยายคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความรู้สากล LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

สปอต