เกิดมาทั้งทีทำความดีให้พร้อมถึง

เกิดมาทั้งทีทำความดีให้พร้อมถึงเกิดมาทั้งทีทำความดีให้พร้อมถึง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุณยนิปราสูตรความว่า ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฎฏสงสาร ท่านทั้งหลาย อย่ากลัวต่อบุญเลย เพราะคำว่า บุญนี้เป็นชื่อของความสุข ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฎฏสงสาร เราย่อมรู้ชัดผลแห่งบุญ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ที่เราเสวยแล้วตลอดกาลนาน บุญเป็นบ่อเกิดความสุข และความสำเร็จ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน