เบื้องหลังของทุกชีวิต

เบื้องหลังของทุกชีวิตเบื้องหลังของทุกชีวิต
สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นไปตามอำนาจแห่งบุญและบาปที่ได้กระทำเอาไว้ในภพชาตินั้นๆ รวมไปถึงภพชาติในอดีตถ้าทำบุญไว้มากก็จะได้รับผลที่ดี มีสุขอยู่ในสุคคติภูมิ ชีวิตต่อไปก็จะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง ถ้าทำบาปอกุศลไว้มากก็ต้องไปเสวยวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานในอบายภูมิ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน