บูชาเจดีย์ 11 มี.ค.54

บูชาเจดีย์ 11 มี.ค.54บูชาเจดีย์ 11 มี.ค.54
พระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคคติโลกสวรรค์ เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์