เลิกตระหนี่ตลอดไปตอนที่ 2

เลิกตระหนี่ตลอดไปตอนที่ 2เลิกตระหนี่ตลอดไปตอนที่ 2
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอุตถนิกายพุทธวงศ์ว่า ทาน ท่านกล่าวว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของความสุขเป็นต้น ทาน ท่านกล่าวว่าเป็นที่ตั้งแห่งบันไดทั้งหลายของการไปสู่พระนิพพาน ทาน เป็นเครื่องป้องกันของมนุษย์ เป็นเผ่าพันธ์ เป็นเครื่องนำหน้า เป็นคติสำคัญของสัตว์ที่ถึงความทุกข์ ทาน คือคลังเสบียงของการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฎ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน