โทษของมุสาวาท 2

โทษของมุสาวาท 2โทษของมุสาวาท 2
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ ในโรกียปาติสูตร ความว่าดูก่อนพระภิษุทั้งหลายเรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ว่า แม้เพราะขาดเงินอันเต็มไปด้วยผงทองคำเป็นหีบ ท่านผู้นี้ก็ไม่จงใจพูดมุสา แต่สมัยต่อมาเราเห็นเขาถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำก็กล่าวมุสาทั้งที่รู้ ดูก่อนพระภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ เดือนร้อน หยาบคาย อย่างนี้แล LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน