จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 1

จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 1จอมโจรโปริสาท ตอนที่ 1
มีธรรมะภาษิตที่พระองคุลีมาลเถระได้กล่าวเอาไว้ว่า ผู้ใดเคยประมาทในกาลก่อน แต่ภายหลัง กับถ่ายถอนความประมาท เขายังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์ พ้นแล้วจากก้อนเมฆ ฉะนั้น เมื่อก่อนเราเป็นโจร ปรากฎชื่อว่าองคุลีมาล ถูกกิเลสดุจห้วงน้ำใหญ่พัดไป เรามีมือเปื้อนเลือด แต่เมื่อมาถึงพระพุทธเจ้า เป็นสรณะแล้ว LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน