จอมโจรโปริสาทตอนที่ 2

จอมโจรโปริสาทตอนที่ 2จอมโจรโปริสาทตอนที่ 2
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในวาติรสูตรความว่า กมฺมุนา วตฺตติ โลโก กมฺมุนา วตฺตติ ปชา กมฺมนิ พนฺธนา สตฺตา รถสฺสาณีว ยายโต สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม หมู่สัตว์ย่อมเป็นไปเพราะกรรม สัตว์ทั้งหลายถูกผูกไว้ในกรรม เหมือนลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไป การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้มีความไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเกิด การตาย กลับไป กลับมา LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน