จอมโจรโปริสาทตอนที่ 4

จอมโจรโปริสาทตอนที่ 4จอมโจรโปริสาทตอนที่ 4
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อุตตนิกายธรรมบทว่า สุขกามานิ ภูตานิโย ทณฺเฑน วิหึสติ อตฺตโน สุขเมสาโน เปจฺจิ โส น สภเต สุขํ ผู้ใดแสวงหาความสุข เพื่อตนเบียดเบียนสัตว์ ผู้ต้องการความสุข ด้วยอาชญา ผู้นั้นละโลกไปแล้ว ย่อมไม่ได้ความสุข สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนต้องการความสุข หลีกหนีความทุกข์ จึงแสวงหาความสุขใส่ตัว LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน