บูชาเจดีย์ 23 มิ.ย.. 54

บูชาเจดีย์  23 มิ.ย.. 54บูชาเจดีย์ 23 มิ.ย.. 54
พระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตที่เลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคคติโลกสวรรค์ เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์