ทศพิธราชธรรม

ทศพิธราชธรรมทศพิธราชธรรม
ทศพิธราชธรรม 10 ประการ เป็นคุณธรรมประจำตนของผู้นำ หรือผู้ปกครอง ให้มีความเป็นไปโดยยุติธรรมและเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ข้อคิด รอบตัว