สมาธิ 2

สมาธิ 2 สมาธิ 2
MD 102 สมาธิ 2: หลักการเจริญสมาธิภาวนา หลักปฏิบัติในการทำสมาธิ การปรับกาย การปรับใจ นิมิตและหลักการนึกนิมิต LINE it!
 
Video


Home

Video

DOU for you