หน้าที่ชาวพุทธ ตอนที่ 1

หน้าที่ชาวพุทธ ตอนที่ 1หน้าที่ชาวพุทธ ตอนที่ 1
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสถึงหน้าที่ชาวพุทธไว้เป็นปัจฉิมโอวาทว่า "สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา จงบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด LINE it!
 
Video


Home

Video

นานาเทศนา