วัดนันทาราม

วัดนันทารามวัดนันทาราม
วัดนันทาราม จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2020 เป็นวัด 1 ใน 8 ของราชวงศ์มังราย ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญต่อประวิัติศาสตร์ล้านหน้าอย่างยิ่ง LINE it!
 
Video


Home

Video

แผ่นดินไทยแผ่นดินธรรม