AEC เศรษฐกิจยุคใหม่ ในสังคมอาเซียน

AEC เศรษฐกิจยุคใหม่ ในสังคมอาเซียนAEC เศรษฐกิจยุคใหม่ ในสังคมอาเซียน
AEC (ASEAN Economic Community) คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียวหรือตลาดเดียว และเพื่ออำนาจต่อรองการค้าของประเทศในกลุ่มอาเซียน LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทันโลกทันธรรม