MUTAO

MUTAOMUTAO
มุเตา เจดีย์ เก่งแก่ที่สุดบนเกาะเกร็ด เกาะที่ขุดขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยา ยืนยันเรื่องราวเหล่านี้ได้ มุเตา ศิลปะลุ่มน้ำอิระวดี LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

Gleaming with Buddhism