Cetiya the palace of buddha

Cetiya the palace of buddhaCetiya the palace of buddha
Cetiya the palace of buddha พระเจดีย์ อู่แห่งพุทธะ ชาวพุทธได้ปฎิบัติสืบต่อกันมา ทุกวันก่อนย่ำค่ำ จะจุดเทียนบูชาพระเจดีย์ใกล้หมู่บ้าน LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

Gleaming with Buddhism