พญานาคตอนที่ 5 การจับตัวพญานาค

พญานาคตอนที่ 5 การจับตัวพญานาคพญานาคตอนที่ 5 การจับตัวพญานาค
นาคแม้จะมีฤทธิ์มากมายแต่มิใช่ว่าจะไม่มีผู้ทำร้ายได้ ผู้ที่เป็นศัตรูของพวกนาคอาจ ได้แก่ 1. พวกหมองูที่มีมนต์ทิพย์และโอสถทิพย์ 2. พวกครุฑ LINE it!
 
Video


Home

Video

พญานาค