การปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

การปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตรการปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
พระธรรมเทศนา เรื่อง การปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตร รายวิชา การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้น โดย พระธีรากานต์ สมปญฺโญฺ LINE it!
 
Video


Home

Video

DOU for you