เรียงความวันครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ


[ 11 ม.ค. 2556 ] - [ 19360 ] LINE it!

เรียงความวันครู

 
เรียงความวันครู

     วันครูนี้คงมีคนที่ต้องการเขียนเรียงความถึงครู เรียงความนั้น เป็นการใช้ ศิลปะการเขียนร้อยแก้วแสดงความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ ผสมผสานความสละสลวย ในวัยประถมศึกษาทุกคนคงต้องผ่านการเขียนเรียงความมาแล้วทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น เขียนเรียงความวันพ่อ เรียงความวันแม่ เพื่อพรรณนาถึงพระคุณพ่อแม่ การเขียนเรียงความวันครู เพื่อบรรยายถึงพระคุณของคุณครูในวันครูแห่งชาติ เป็นต้น สำหรับใครที่กำลังจะเขียนเรียงความวันครูแล้วยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร  ยังนึกไม่ออกว่าจะเขียนออกมาในรูปแบบใด สามารถดูเรียงความวันครูต่อไปนี้เพื่อเป็นแนวทางได้ แต่เรียงความที่มีเสน่ห์ต้องกลั่นออกมาจากใจของเราเอง ใช้ภาษาถูกต้อง และไพเราะสละสลวย อย่าลอกเลียนแบบไปซะเลยนะคะ
เรียงความวันครู เรื่อง ครูในอุดมคติของฉัน


 
ครูในอุดมคติของฉัน”

     หากเราจะนึกถึงใครคนหนึ่งที่นอกจากคุณพ่อ และคุณแม่ของเรา ใครคนหนึ่งที่เขคอยดูแลเรา คอยอบรม และมอบวิชาความรู้ให้กับเรา ใครคนหนึ่งที่ยอมเหนื่อย เพื่อเราโดยที่เขา ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ใครคนนั้นคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ครู
 
เรียงความวันครู

เรียงความวันครู


     หลายคนได้ให้คำนิยามมากมายที่เกี่ยวกับคำว่า ครู บางคนเปรียบครูเป็นเหมือนกับแสงเทียน ที่คอยส่องแสงสว่างไปยังเส้นทางที่ดี บางคนอาจจะเปรียบครูเป็นเหมือนกับเรือลำหนึ่ง ที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางข้างหน้า ด้วยความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ละคนย่อมที่จะมีความต้องการครูในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ฉันเองก็มีความคิดและความคาดหวังที่อยากจะศึกษากับครูในอุดมคติของฉัน เช่นเดียวกัน ซึ่งครูในอุดมคติของฉันจะต้องเป็นครูที่มี จิตใจโอบอ้อมอารี สามารถให้ความรู้ กับนักเรียนนักศึกษา ได้อย่างเต็มที่ ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาและคอยให้คำปรึกษาเวลานักศึกษามีปัญหาและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ สามารถสื่อสารกับนักเรียน นักศึกษาในขณะที่ทำการสอนได้อย่างเข้าใจ มีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการสอน อยู่เสมอ เปิดโอกาส ให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาส แสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นเหล่านั้นมาทำการ ปรับปรุงแก้ไขการสอนของตนเอง
 
     สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับครูในอุดมคติของฉันคือ ต้องเป็นครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีหัวใจของการเป็นครู อย่างเต็มเปี่ยม เพราะสิ่งนี้จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถ นำพา และช่วย ขัดเกลา นักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็น บุคลากรที่ดีของชาติต่อไปได้
 
        แม้ว่าครูในอุดมคติของฉันจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ข้างในลึก ๆ แล้วฉันก็หวังเพียงว่าครูทุกคนคงจะ เป็นครูที่พร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้กับตัวฉันและนักศึกษาคนอื่นอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักศึกษาได้ มิใช่ทำให้ฉันและนักศึกษาคนอื่นมองครูเป็น แค่เพียง เรือจ้างลำหนึ่ง หรือ เป็นแค่เปลวเทียนข้างทาง ที่ทำหน้าที่พาเราข้าม ไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป โดยที่ไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่น่าจดจำและประทับใจติดตัวไปเลย

เรียงความวันครูนี้เขียนโดย :
นางสาวลิซาร สาอิ   นักเรียนชั้น ปวช.1/1 สาขางานการประมง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดเรียงความในงานวันเคารพครูเรียงความเรื่องครู

     สังคมของการเรียนรู มิเคยดับสิ้น บรรดาแม่พิมพ์แห่งปัญญามิเคยสูญหาย โลกนี้ยังศักดิ์ไววยหัวใจอันมุงมั่น ในการอบรมสั่งสอนลูกศิษยของบรรดาคุณครูผูเสียสละ เพื่อมุงสร้างคําสั่งของชาติและประโยชน์สุขของปวงประชา

     จากวันนั้นที่ฉันเขลาเปนลูกวัวที่เพิ่งคลอด จนบัดนี้ที่ฉันไดพบคําตอแหงปญญา บนหนทางแหงการศึกษา ทําใหฉันได้ผ่านพบกับสิ่งที่ใจของฉันต้องจดจํามิลืมเลือน
 
เรียงความวันครู

เรียงความวันครู


     “พระคุณครู” อันพระคุณจากผูรูที่ถ่ายทอดบอกกล่าวให้แก่ฉัน ดั่งแสงไฟที่ส่องทางให้
กระจ่าง คือแบบอย่างมาตรฐานที่ทําให้ฉันต้องทําตามบางครั้งพระคุณของทานก็เป็นดั่งความหวัง ให้คนที่หลงทางมีกําลังจะต่อสู้

     แน่นอนพระคุณของครูหาได้จํากัด จัดเพียงแค่ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น หากแต่มันคือทุกอย่างที่คอยเติมเต็มช่องว่างของชีวิตคน
 
เรียงความวันครู

เรียงความวันครู

 
      ใครเล่าคือครูของฉัน ครูของฉันคือคนสอนให้ฉันรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้คือคนนี้ สอนให้ฉันสู้เมื่อรูว่าตัวเองนั้นสิ้นหวัง คือคนนี้สอนให้ฉันกลับสูหนทางแห่งแสงสว่างเมื่อความมืดคลอบงําจิตใจ
 
      และครูของฉันก็หาได้จํากัดเพียงผู้สําเร็จทางวิชาการเทานั้น ครูของฉัไม่จําเป็นต้องแต่งตัว สวยให้รูปร่างน่าชื่นชม และครูของฉันบางคนก็เป็นเพียงคนสูบใบจากจนจนในร้านน้ําชา และปรากฏว่าสิ่งที่ศิษย์นั้นศรัทธาคือปัญญาเลิศล้ำที่บรรดาพวกท่านได้สั่งสอน
 
     พระคุณครูอันมากยิ่งในใจฉัน มันยากเกินกว่าจะพรรณนา มันคือคําพูดที่ไร้ซึ่งเสียง มันเป็นงานเขียนที่ไว้ซึ่งอักษรและแน่นอนมันจะคงอยู่ในใจของฉันตลอดไป


เรียงความวันครูนี้เขียนโดย :นายซาการียา   บินดอหับ  นักเรียนชั้น ปวช.3/1 สาขางานการประมง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดเรียงความในงานวันเคารพครู
 
 
บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคุณครู
 
ส่งอีการ์ดวันครู


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
รูปสัตว์โลกน่ารัก ๆ รูปสุนัขไหว้พระรูปสัตว์โลกน่ารัก ๆ รูปสุนัขไหว้พระ

พานไหว้ครู ตัวอย่างพานไหว้ครู วิธีทำพานไหว้ครูพานไหว้ครู ตัวอย่างพานไหว้ครู วิธีทำพานไหว้ครู

วันไหว้ครู 2559 ประเพณีการไหว้ครู รวมทุกกิจกรรมวันไหว้ครูวันไหว้ครู 2559 ประเพณีการไหว้ครู รวมทุกกิจกรรมวันไหว้ครูHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์