ถวายภัตตาหารครั้งใด มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ที่สุด?


[ 26 ส.ค. 2553 ] - [ 21707 ] LINE it!

ถวายภัตตาหารครั้งใด
มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ที่สุด?
 
 
นางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาสก่อนทรงตรัสรู้


นางสุชาดา     ก่อนที่พระบรมโพธิสัตว์จะตรัสรู้
นางสุชาดาได้นำข้าวมธุปายาสใส่ถาดทอง
มาถวายด้วยความเคารพเลื่อมใส
ในลักษณะมหาบุรุษที่สง่างาม
มีผิวพรรณผุดผ่องเหมือนดั่งเทวดา

 
ข้าวมธุปายาสของนางเป็นพระกระยาหาร
ของพระบรมโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้
และทำให้ ทรงอิ่มอยู่ได้ถึง 49 วัน
ซึ่งต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า
 

การถวายบิณฑบาต (ภัตตาหาร) ก่อนตรัสรู้
และการถวายบิณบาตรมื้อสุดท้าย
ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าบิณฑบาตอื่นๆ ยิ่งนัก

 
ต่อมาภายหลัง
นางสุชาดาได้ทราบว่า
หลังจากที่พระบรมโพธิสัตว์ฉันข้าวมธุปายาส
ที่นางถวาย แล้วได้ตรัสรู้เป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นางก็เกิดความปีติอย่างยิ่ง 

Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ต้นพระศรีมหาโพธิ์เดิมชื่อว่าต้นอะไร?ต้นพระศรีมหาโพธิ์เดิมชื่อว่าต้นอะไร?

ทำไมพราหมณ์โกณฑัญะบรรลุธรรมก่อนใครๆ?ทำไมพราหมณ์โกณฑัญะบรรลุธรรมก่อนใครๆ?

พรหมมีชีวิตเป็นอมตะจริงหรือ..พรหมมีชีวิตเป็นอมตะจริงหรือ..Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา