พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3 สุเมธดาบสได้รับพยากรณ์


[ 30 ส.ค. 2553 ] - [ 16160 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2553
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3 สุเมธดาบสได้รับพยากรณ์ 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 3 "สุเมธดาบสได้รับพยากรณ์"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว.... เมื่อสุเมธดาบสโพธิสัตว์ได้มองเห็นพระพุทธองค์เสด็จมายืนอยู่ตรงหน้าแล้ว ก็พลันเกิดความคิดขึ้นมาว่า “วันนี้แหละ เราจะขอสละชีวิตเป็นทาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่พระพุทธองค์จะได้ใช้กายของเราข้ามผ่านบรรดาเปลือกตมเหล่านี้”-ว่าแล้วสุเมธดาบสโพธิสัตว์ก็ได้ทอดกายเป็นสะพาน เพื่อให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันตสาวกกว่าสี่แสนรูปเสด็จผ่านไป
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3
 
        ขณะที่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า กำลังเสด็จผ่านไป สุเมธดาบสโพธิสัตว์ก็ได้กระทำความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ นั่นก็คือ...การตั้งความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3
 
        ในขณะนั้นเอง พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงทราบความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของสุเมธดาบสโพธิสัตว์ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงตรวจดูความสำเร็จแห่งความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของสุเมธดาบสโพธิสัตว์ ด้วยอนาคตังสญาณอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงพบว่า “ล่วงไปอีกสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากัป ดาบสผู้นี้จักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า...โคดม”
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3
 
        จากนั้น พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงพยากรณ์ว่า “อีกสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากัป ดาบสผู้นี้จักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอย่างแน่นอน”_พร้อมกันนั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกถึง...พระนาม พระบิดา พระมารดา สถานที่กระทำความเพียร โพธิบัลลังก์ อัครสาวก-สาวิกาซ้ายขวา และพุทธอุปัฏฐาก เป็นต้น
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3
 
        เมื่อสุเมธดาบสโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรณ์เช่นนี้แล้ว ท่านก็เกิดปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง แม้มหาชน และพระอรหันต์ขีณาสพกว่าสี่แสนรูปที่อยู่ ณ ที่นั้น ต่างก็พลอยปีติยินดีที่ได้ทราบว่า “สุเมธดาบสผู้นี้...ที่แท้ คือ หน่อเนื้อแห่งพระพุทธเจ้านี่เอง”_พร้อมกันนั้น เหล่าพระอรหันต์ขีณาสพกว่าสี่แสนรูป ต่างก็พร้อมใจกันทำประทักษิณต่อท่านสุเมธดาบสโพธิสัตว์ (เพื่อทำการสักการะแด่ว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต)_และไม่ได้ล่วงก้าวผ่านท่านสุเมธดาบสโพธิสัตว์แต่อย่างใด ส่วนมหาชนทั้งหลายที่อยู่ ณ ที่แห่งนั้น ต่างก็ตั้งความปรารถนาคล้ายๆกันว่า “หากข้าพเจ้าไม่ได้บรรลุธรรมในศาสนาของพระทีปังกรสัมมาสัมพุธเจ้า ก็ขอให้ได้ไปบังเกิดและบรรลุธรรมในกาลสมัยที่สุเมธดาบสได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิด”
 
        (หลายๆคนคงเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า ผู้คนออกตั้งมากมาย แต่ทำไม...ทุกๆคนที่อยู่ ณ ที่แห่งนั้น จึงได้ยินพุทธพยากรณ์ที่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสกับท่านสุเมธดาบสโพธิสัตว์ ทั้งนี้เป็นเพราะขึ้นชื่อว่า เสียงของพระมหาบุรุษ ย่อมมีพลังทะลุทะลวงผ่านเข้าไปในใจของทุกๆคน ราวกับพระพุทธองค์มาตรัสอยู่ต่อหน้า กล่าวคือ แม้ตัวจะอยู่ไกลก็เหมือนนั่งฟังพระองค์อยู่ใกล้ๆ)
 
        เมื่อเรื่องราวได้ดำเนินมาถึงตรงนี้ พวกเราจะเห็นว่า การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะกว่าพระบรมโพธิสัตว์แต่ละพระองค์จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมี
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3 
 
        พระบรมโพธิสัตว์ เมื่อละจากอัตภาพในภพชาติที่บังเกิดเป็นสุเมธดาบสแล้ว ท่านก็ยังคงมุ่งหน้าสร้างบารมีต่อไปอย่างไม่ลดละ ซึ่งก็มีอยู่อีกพระชาติหนึ่งที่พระบรมโพธิสัตว์ได้ทุ่มเทสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เรื่องก็มีอยู่ว่า...ในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า “มังคละ”_หรือ พระสุมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมโพธิสัตว์ก็ได้มาบังเกิดสร้างบารมีร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระองค์ด้วย
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3
 
        ในยุคพระศาสนาของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ได้มีการประชุมเหล่าพระอรหันต์ขีณาสพถึงสามครั้งด้วยกัน (เหมือนสาวกสันนิบาตในวันมาฆบูชานั่นเอง)_โดยในครั้งแรก,_ครั้งที่สองนั้น ได้มีพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพ มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเป็นจำนวนถึงแสนโกฏิรูป (หรือล้านล้านรูป)_ด้วยกัน ซึ่งทุกรูปที่มาประชุมพร้อมกันในครั้งนั้น ล้วนเป็นพระภิกษุที่บวชแบบ 1เอหิภิกขุอุปสัมปทา ทั้งสิ้น
 
1การบวชที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้ด้วยพระองค์เอง
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3
 
        ส่วนในการประชุมครั้งที่สามนั้น ได้มีพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพ มาประชุมพร้อมกันถึง 90-โกฏิ (หรือเก้าร้อยล้านรูป)_ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้มีเรื่องน่าอัศจรรย์ใจอยู่ประการหนึ่งนั่นก็คือ พระอรหันต์สาวกทั้ง 90-โกฏิ ล้วนเป็นพระสงฆ์สาวกที่เพิ่งจะออกบวช ด้วยกันทั้งสิ้น ส่วนสาเหตุของการประชุมพระอรหันต์สาวกครั้งที่สามนี้ เนื่องมาจากพระภาดา (น้องชายต่างพระมารดา)_ของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีพระนามว่า “อานันทกุมาร” ได้เสด็จมาฟังธรรมจากพระบรมศาสดา พร้อมกับเหล่าบริวารอีก 90 โกฏิ
 
โปรดติดตามตอนต่อไป
 

ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3

รับชมคลิปวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3
ชมวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3  MP3 ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3   Download ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน