โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 21


[ 24 ก.พ. 2557 ] - [ 16278 ] LINE it!

โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 21
อบรมระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557
 
 
     ในวัยใสที่อยู่ระหว่างหัวเลี้ยวจากเด็กน้อย เข้าสู่หัวต่อของการพัฒนาสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่ดี  การที่วัยรุ่นจะสามารถเรียนรู้ธรรมะเพื่อนำมาใช้ประคับประคองและเป็นหลักในการดำรงชีวิตให้อยู่บนเส้นทางที่ปลอดภัยในสังสารวัฏนั้น ต้องอาศัยการแนะนำ อบรม เลี้ยงดู จากพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ การศึกษาธรรมะ และการนำมาฝึกฝนเพื่อพัฒนาคุณธรรมและชีวิตของตนให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น

     โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิงจึงเกิดขึ้น เพื่อนำธรรมะทั้งภาคปริยัติ สู่ภาคปฏิบัติ โดยมุ่งหวังที่จะอบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งดี มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้เวลาให้มีคุณค่าด้วยการมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครของวัดพระธรรมกาย

 
- รับเยาวชนหญิงอายุ 15-18 ปี
- เพื่อฝึกฝน อบรม วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม  บนพื้นฐานความดีสากล 5 ประการ ในช่วงปิดเทอม
- สมัครและสอบสัมภาษณ์ อาทิตย์ที่ 2,9,16 และอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557
- รับใบสมัครได้ที่เสา Q22 สภาธรรมกายฯ
- สอบสัมภาษณ์ที่ห้อง V-PEACE 5 (ใต้ระเบียง 6) สภาธรรมกายฯ

- ระยะเวลาอบรม 13 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557


คุณสมบัติ

1. อายุระหว่าง 15-18 ปี
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ
3. เป็นนักเรียนหญิงระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
4. สามารถอยู่ได้ตลอดการอบรมของโครงการ

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. หลักฐานการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. ใบรับรองแพทย์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสนับสนุนอาสาสมัคร สำนักศรัทธาภิบาล
โทร.081-454-0680 และ 083-540-5780
 
 
 
 
 
 
 

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
Super Kids Summer Camp 2014Super Kids Summer Camp 2014

รับสมัครวิศวกรคอมพิวเตอร์รับสมัครวิศวกรคอมพิวเตอร์

แจ้งการยกเลิกถ่ายทอดสดรายการ DMC ผ่านทางวิทยุ AM (1521) แจ้งการยกเลิกถ่ายทอดสดรายการ DMC ผ่านทางวิทยุ AM (1521)Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์