ทบทวนบุญมหากฐิน ๒๕๔๙


[ 23 ต.ค. 2549 ] - [ 16059 ] LINE it!

ท บ ท ว น บุ ญ ม ห า ก ฐิ น  ๒๕๔๙

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
 
 
เป็นกฐินสามัคคี ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่ศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาและตระหนัก ถึงอานิสงส์อันไพศาลของการทอดกฐิน
 

“ทอดกฐิน” อริยประเพณีที่สืบทอดมา กว่า 2,500 ปี นับตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ยังคงมีพระชนม์ชีพอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมีความศรัทธาเลื่อมใสว่าเป็น “ยอดของมหากุศล” จะเป็นเหตุนำให้ผู้ได้มีส่วนในการทอดกฐินนั้น ได้มหานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดประมาณ

ด้วยเหตุนี้ การทำบุญทอดกฐินจึงเป็นงานบุญที่อยู่ในใจ และอยู่ในเส้นทางสัญจรของชีวิตในหนึ่งปีที่จะพลาดไม่ได้

เพื่อให้การทำบุญทอดกฐินในปีนี้ ดำเนินอยู่บนรากฐานของศรัทธาอย่างพุทธศาสนิกชนตามพุทธประสงค์ คือ ทำบุญอย่างผู้เข้าใจคุณค่าและความหมายของบุญ ดังนั้น จึงควรอย่างยิ่งที่เราจะได้ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีทอดกฐิน ดังมีเรื่องราวดังต่อไปนี้

 

 

การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่มีความ เกี่ยวข้องกับการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ เนื่องจากในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาพระภิกษุทุกรูปต้องจำพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งงดไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา
ถึง ๓ เดือน จนถึงวันออกพรรษาคือ สิ้นราตรีวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ หลังออกพรรษาไปแล้ว
จึงจะมี การทอดกฐินกัน

 

 

 

ความหมายของกฐินและทอดกฐิน

กฐิน มีความหมายที่เกี่ยวข้องกันอยู่หลายความหมายดังนี้
 

• กฐินที่เป็นชื่อของกรอบไม้ กรอบไม้แม่แบบสำหรับทำจีวร ซึ่งอาจเรียกว่าสะดึงก็ได้ เนื่องจากในครั้งพุทธกาลการทำจีวรให้มีรูปลักษณะตามที่กำหนดกระทำได้โดยยาก จึงต้องทำกรอบไม้สำเร็จรูปไว้ เพื่อเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำเป็นผ้านุ่งหรือผ้าห่ม หรือผ้าห่มซ้อนที่เรียกว่าจีวรเป็นส่วนรวม ผืนใดผืนหนึ่งก็ได้ ในภาษาไทยนิยมเรียก ผ้านุ่ง ว่า สบง, ผ้าห่ม ว่า จีวร และ ผ้าห่มซ้อน ว่า สังฆาฏิ

• กฐินที่เป็นชื่อของผ้า หมายถึงผ้าที่ถวายให้เป็นกฐินภายในกำหนดกาล 1 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผ้าที่จะถวายนั้นจะเป็นผ้าใหม่ หรือผ้าเทียมใหม่ เช่น ผ้าฟอกสะอาด หรือผ้าเก่า หรือผ้าบังสุกุล คือผ้าที่เขาทิ้งแล้ว และเป็นผ้าเปื้อนฝุ่นหรือผ้าที่มีผู้ถวายจะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้ เป็นภิกษุหรือสามเณรก็ได้ ถวายแก่สงฆ์แล้วก็เป็นอันใช้ได้
 

• กฐินที่เป็นชื่อของบุญกิริยา คือการทำบุญ คือการถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งครบไตรมาส เพื่อสงเคราะห์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบให้มีผ้านุ่งหรือผ้าห่มใหม่ จะได้ใช้ผลัดเปลี่ยนของเก่าที่จะขาดหรือชำรุด การทำบุญถวายผ้ากฐิน หรือที่เรียกว่า ทอดกฐิน คือทอดหรือวางผ้าลงไปแล้วกล่าวคำว่าถวายในท่ามกลางสงฆ์ เรียกได้ว่าเป็น กาลทาน คือการถวายก่อนหน้านั้น หรือหลังจากนั้นไม่เป็นกฐิน ท่านจึงถือโอกาสทำได้ยาก

• กฐินที่เป็นชื่อของสังฆกรรม คือกิจกรรมของสงฆ์ก็จะต้องมีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ ในการมอบผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เมื่อทำจีวรสำเร็จแล้วด้วยความร่วมมือของภิกษุทั้งหลายก็จะได้เป็นโอกาสให้ได้ช่วยกันทำจีวรของภิกษุรูปอื่น ขยายเวลาทำจีวรได้อีก 4 เดือน ทั้งนี้เพราะในสมัยพุทธกาลการหาผ้า การทำจีวรทำได้โดยยาก ไม่ทรงอนุญาตให้เก็บสะสมผ้าไว้เกิน ๑๐ วัน แต่เมื่อได้ช่วยกันทำสังฆกรรมเรื่องกฐินแล้วอนุญาตให้แสวงหาผ้าและเก็บไว้ทำเป็นจีวรได้จนตลอดฤดูหนาว คือจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4
 

 
กฐินทาน เป็นบุญที่พิเศษกว่าบุญอื่น ด้วยเหตุหลายประการ อาทิเช่นเป็นบุญที่เกิดจากพุทธประสงค์
 
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าของพระภิกษุสงฆ์
จึงทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐินเพื่อผลัดเปลี่ยนไตรจีวรเก่าได้
  

 
             --  เป็นกาลทาน คือ ทานที่จำกัดด้วยกาลเวลา ต้องถวายภายในกำหนด ๑ เดือนนับแต่ออกพรรษา
             --  เป็นสังฆทานไม่เฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระภิกษุที่จำพรรษาใน
 

วัดนั้นๆต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕รูปพระภิกษุผู้รับผ้ากฐินต้องจำพรรษาที่วัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษาและตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งๆ ขึ้นไปเตรียมพร้อมเป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวโลกแต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นผ้าไตรจีวรต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงฆ์กำหนดไว้
 
 

          การทอดกฐินจึงเป็นบุญใหญ่ที่ทั้งพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนต่างได้รับอานิสงส์อันไพบูลย์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย และเป็นบุญที่เกิดได้ยาก ต้องมีองค์ประกอบหลายประการจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และเพื่อสะสมบุญไว้เป็นเสบียงติดตัวไปใน ภพชาติเบื้องหน้า อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปตลอดกาลนาน
 
 
 
 
 
 
ความพิเศษของกฐินทาน
 
ในปีหนึ่ง แต่ละวัดสามารถรับกฐินได้เพียงครั้งเดียว นอกจานั้นแล้วกฐินทานก็มีความพิเศษแตกต่างจากทานอย่างอื่น ได้แก่
 

1. จำกัดประเภททาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้
2. จำกัดเวลา คือ ต้องถวายภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป
3. จำกัดงาน คือ พระภิกษุที่กรานกฐินต้องตัด เย็บ ย้อม และครองให้เสร็จภายในวันที่กรานกฐิน
4. จำกัดไทยธรรม คือ ผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงฆ์กำหนดไว้
5. จำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุผู้รับกฐิน ต้องเป็นผู้ที่จำพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษา และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 รูป
6. จำกัดคราว คือ วัดๆ หนึ่งรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
7. เป็นพระบรมพุทธานุญาต ทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาต เช่นมหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝน แต่ผ้ากฐินนี้พระองค์ทรงอนุญาตเอง นับเป็นพระพุทธประสงค์โดยตรง

 

 
 

๑. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สมบัติมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
๒. ทำให้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ และผ่องใสอยู่เสมอ
๓. ทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
๔. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นกุศลติดตัวไปภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
๕. ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงามเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป
๖. ทำให้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา น่าเคารพนับถือ
๗. ทำให้ผู้นั้นแม้ตายแล้ว ก็ได้ไปเกิดในโลกสวรรค์
ฯลฯ 

 
วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ณ วัดพระธรรมกาย จ .ปทุมธานี
 

 
   
         กำหนดการ มหากฐิน ๒๕๔๙ 
 
        วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
 
        6.30 น. พิธีตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้ง (เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ)
        9.30 น. สวดมนต์ - นั่งสมาธิ – พิธีบูชาข้าวพระ
        11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล เป็นสังฆทาน
        11.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
        13.30 น. นั่งสมาธิ และประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2549
        15.00 น. ถวายปัจจัยสร้างศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลก
        16.00 น. พิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรก สร้าง “มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี”ณ แผ่นดินดอกบัว จ.สุพรรณบุรี 

                       
      
 
 
 
 
                        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร    (๐๒)๘๓๑-๑๐๐๐ 
             
       
    รายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.dhammakaya.or.th/events/491105_kathina_th.php
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ก า ร สั่ ง ส ม บุ ญ ย่ อ ม นำ สุ ข ม า ใ ห้"  
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
Supervisor ยุวทูตธรรมะทางก้าวหน้าSupervisor ยุวทูตธรรมะทางก้าวหน้า

เปิดบัญชีบุญ ต้อนรับศักราช ๒๕๕๐เปิดบัญชีบุญ ต้อนรับศักราช ๒๕๕๐

คู่มือใช้งานวิหารน้อย ในการอยู่ธุดงค์ปีใหม่คู่มือใช้งานวิหารน้อย ในการอยู่ธุดงค์ปีใหม่Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์