Supervisor ยุวทูตธรรมะทางก้าวหน้า


[ 20 พ.ย. 2549 ] - [ 16054 ] LINE it!

ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ
โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
 
สารบัญ 
1. จุดเริ่มต้นของทางก้าวหน้า

ภายหลังจากการอบรมธรรมทายาท รุ่นที่ 1 ในปี พ.ศ.2515  ได้เกิดการรวมตัวกันของเหล่าธรรมทายาทจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์ในสถาบันการ ศึกษาของตนและทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนต่างสถาบัน

ใน ปี พ.ศ. 2525 คณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์  6  สถาบัน ประกอบด้วยชมรมพุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มศว.ประสานมิตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพได้ร่วมกันจัดนิทรรศการทาง ก้าวหน้าขึ้น ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ  เพื่อเผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในหัวข้อมงคลสูตร 38 ประการ โดยจัดกิจกรรม เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูบาอาจารย์ ประชาชนที่สนใจมาศึกษาธรรมะ ชมนิทรรศการมงคลชีวิต และการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครูบาอาจารย์ส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบ จำนวนถึง 382 คน และมีผู้ชมนิทรรศการกว่า 8,000 คน เกิดเป็นปรากฎการณ์ใหม่ทำให้เกิดการตื่นตัวทางศีลธรรม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาทอดพระเนตรเป็นการส่วนพระองค์

พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 1

2. วิวัฒนาการทางก้าวหน้า 4 ยุค

ยุคที่ 1  ครั้งที่ 1-5 (พ.ศ. 2525-2529) จากร้อยเพิ่มเป็นพัน

(382 คน-6,570 คน) จัดสอบ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนามเดียว

ยุคที่ 2 ครั้งที่ 6-10 (พ.ศ.2530-2534) จากพันสู่หมื่น

(4,778 คน – 13,726 คน) ขยายสนามสอบออกไปในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด  ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 6 เป็นปีแรกที่เริ่มมีผู้ประสานงานการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า (Supervisor) เพื่อรองรับการขยายตัวของสนามสอบในต่างจังหวัด 

ยุคที่ 3 ครั้งที่ 11-16 (พ.ศ.2535-2540) จากหมื่นถึงหลักแสน

เกิดการรวมตัวของบัณฑิตชมรมพุทธก่อตั้งชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เป็นศูนย์ประสานงานกลาง ในปี ๒๕๓๕

ยุคที่ 4 ครั้งที่ 17-25 (พ.ศ.2541-ปัจจุบัน) จากแสนสู่ล้าน

(1,355,154 คน – 4,732,291 คน) ทางก้าวหน้าสู่สากล

 
ครั้งที่ 20 ปี 2544ทางก้าวหน้าได้เป็นหนึ่งในโครงการวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพ(CULTUREOF PEACE PROJECT) ขององค์การยูเนสโก(UNESCO) ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้มอบหมายให้องค์การยูเนสโกไปดำเนินการในเรื่องนี้ และได้รับการสนับสนุนโล่เกียรติยศจากบุคคลและองค์กรนานาชาติ 

- ขยายสนามสอบครอบคลุมทุกพื้นที่ พัฒนาระบบการจัดสอบในรอบชิงชนะเลิศ จัดสอบ ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอทั่วประเทศ


3. จำนวนผู้เข้าร่วมสอบ ครั้งที่ 24 , 25

ครั้งที่    
ปี พ.ศ.
จำนวน(คน)
24
2548
 4,138,501
25
2549
4,732,291

เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน  593,790  คน

4. สถิติสอบทางก้าวหน้า ครั้งที่ 25

1) นร. นิสิต นักศึกษาในระบบการศึกษาไทยมี     14,975,505 คน

        เข้าร่วมโครงการ                                        4,732,291 คน

        คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ                  32 %

        จากสถานศึกษา                                       19,839     สถานศึกษา


5. Supervisor คือ เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่อาสา ทำหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเป็นประดุจ ธรรมฑูตที่จะนำธรรมะไปสู่ใจเยาวชนไทยทั่วประเทศ

มีจำนวนทั้งสิ้น  2,854    คน  จาก  75 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ


6. ระดับการสอบ

ตั้งแต่อนุบาล, ประถม , มัธยม ,อุดมศึกษา, ทหาร - ตำรวจ และระดับครู - อาจารย์

7. ทางก้าวหน้าระดับครู – อาจารย์

สอบรอบชิงชนะเลิศ  วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ณ สภาธรรมกายสากลฯ ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 62,087   คน

- จำนวนครูอาจารย์ทั่วประเทศ มี  643,836   คน

8. รางวัลโล่พระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศประเภท นักเรียนทหาร-ตำรวจ แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นประจำต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน

9. รางวัลรอบชิงชนะเลิศ

  • โล่เกียรติยศจากภายในและต่างประเทศ
  • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
  • ทุนการศึกษา

ข้อมูลสถิติการสอบทางพระพุทธศาสนา 5 ปี ย้อนหลัง
(2545 – 2549)

/>
กิจกรรม 2545 2546 2547 2548 2549
1) บาลี 43,408 41,278 38,805 35,996 32,627
2) นักธรรม 180,924 167,751 153,749 146,537 161,420
3) ธรรมศึกษา 646,824 736,800 889,192 1,112,234 1,253,033
4) ทางก้าวหน้า 4,039,673 4,067,372 4,092,064 4,138,501 4,732,291
 
                        1    อ้างอิงจากข้อมูลสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
                        2,3   อ้างอิงจากข้อมูลสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 
 
 
Supervisor :
ยุวทูตแห่งการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เปิดบัญชีบุญ ต้อนรับศักราช ๒๕๕๐เปิดบัญชีบุญ ต้อนรับศักราช ๒๕๕๐

คู่มือใช้งานวิหารน้อย ในการอยู่ธุดงค์ปีใหม่คู่มือใช้งานวิหารน้อย ในการอยู่ธุดงค์ปีใหม่

เปิดรับอาสาสมัครอาสาสมัครต้อนรับประจำวัน ณ มหาวิหารหลวงปู่ และ มหาวิหารคุณยายเปิดรับอาสาสมัครอาสาสมัครต้อนรับประจำวัน ณ มหาวิหารหลวงปู่ และ มหาวิหารคุณยายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์