ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตาย


[ 11 ต.ค. 2554 ] - [ 17331 ] LINE it!

ตายแล้วไปไหน
">

 ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร
">

 
">
ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตาย
 
วิธีปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตาย 
">
 
">
ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตายที่ควรปฏิบัติ
">
 
">
      
ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตาย เป็นหน้าที่ของพวกญาติมิตรที่ต้องทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง แม้บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจของญาติมิตรบางคน หรือแม้แต่ผู้ที่ใกล้ตายก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำเพื่อคนใกล้ตาย และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้างนำไปปฏิบัติอีกด้วย ในคำสอนของท่านผู้รู้ที่สมบูรณ์ (สัพพัญญูพุทธเจ้า) ได้กล่าวไว้ดังนี้ คือ
 
">
">
 
">
">
">
">
">
">
     1. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานที่นั้นให้สะอาดเรียบร้อย ให้ผู้ป่วยได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง แต่เรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยบุญกุศล เช่น ฟังพระสวดมนต์ ฟังธรรมะ ให้นึกถึงพระพุทธรูป หรือคำภาวนาที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัย เช่น พุทโธ, สัมมาอะระหัง เป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อใกล้จะตายจริงๆ ตาย่อมมองไม่เห็น แต่หูยังพอได้ยิน จึงควรเปิดเทป ซีดี ใส่ใกล้หูผู้ป่วย
 
">
 
">
">
">
">
      2. หาบัณฑิตกัลยาณมิตรทางธรรม มานำอารมณ์ที่ดีให้ เพราะหากแม้ผู้จะตายเห็นกรรมนิมิตหรือคตินิมิตปรากฏแล้ว ท่านผู้เป็นบัณฑิตทางธรรมย่อมทราบ และนำอารมณ์ใหม่ที่ดีให้ปรากฏได้ เป็นเหตุให้เมื่อผู้ตายละโลกไปแล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ 1 เพราะหากหาผู้ที่แนะนำไม่ฉลาด อาจพาไปนรกได้ เหมือนพวกพราหมณ์แนะนำนรกว่าเป็นพรหมโลก แก่มหาทัตตเสนาบดี 2
 
">
 
">
">
">
">
     3. แนะนำบุตรหลานหรือญาติมิตรมิให้เศร้าโศก และคอยกีดกันหรือห้ามปรามผู้ที่จะพูดให้ระลึกถึงอกุศลกรรมที่เคยทำ หรือที่จะทำในอนาคต ถ้าผู้นั้นหายป่วย เช่น "โอ้เพื่อนรัก เราเคยไปเที่ยวบาร์ด้วยกันที่โน้นสนุกมาก ถ้าแกหายป่วยพวกเราจะได้ไปดื่มเหล้าให้สนุกปากด้วยกัน ไปดูภาพยนตร์ด้วยกัน เป็นต้น เพราะ ทำให้ผู้ใกล้ตายจิตใจเศร้าหมอง อันเป็นเหตุให้ไปอบายภูมิได้ 3
 
1 ม.อุ.อ. พหุธาตกสูตร 22/329 เรื่องบิดาของพระโสณะเถระ
  องฺ.ติก.อ.นิทานสูตร 34/127 เรื่องคนเฝ้าประตูชาวทมิฬ
 
2ม.ม.อ.สุภสูตร 21/444
 
3 วิ.ตติยปาราชิก 2/311
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
"> 
รับชมวิดีโอ
 
 

รับชมคลิปวิดีโอเตรียมตัวตายมาอย่างดี
ชมวิดีโอเตรียมตัวตายมาอย่างดี  MP3 ธรรมะเตรียมตัวตายมาอย่างดี   Download ธรรมะเตรียมตัวตายมาอย่างดี
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตาย


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืน เหตุแห่งการมีอายุยืนทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืน เหตุแห่งการมีอายุยืน

การทำบุญให้คนตาย ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ละโลกไปแล้วการทำบุญให้คนตาย ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ละโลกไปแล้วHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ตายแล้วไปไหน