ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2562


[ 26 มี.ค. 2562 ] - [ 16124 ] LINE it!

 
 
 
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
 
 
 
รายชื่อผู้สอบประโยคบาลี ชั้นประโยค ๑ - ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ และ ๙ ได้ 
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
 
 
    ขอแสดงมุทิตาสักการะพระภิกษุ - สามเณร ผู้สอบผ่าน บาลีสนามหลวง เปรียญธรรมประโยค ๙, ๘, ๗, ๖, ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ และ บาลีศึกษา ๓, ๒, ๑  สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๒

 
 
พระมหาดำรงค์ ปชฺโชตชโย
อายุ ๓๓ ปี พรรษา ๑๓
เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
ลำดับที่ ๗๘ ของวัดพระธรรมกาย
.....................................................................................................................................
 


 
พระมหาพลวัฒน์ อรุณโชโต
อายุ ๓๐ ปี พรรษา ๑๑
เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
ลำดับที่ ๗๙ ของวัดพระธรรมกาย
...........................................................................................................................................
 
 
พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย
อายุ ๒๘ ปี พรรษา ๘
เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
ลำดับที่ ๘๐ ของวัดพระธรรมกาย
...............................................................................................................................................


 
พระมหาศุภณัฐ ธมฺมสุโภ
อายุ ๒๓ ปี พรรษา ๔
เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
ลำดับที่ ๘๑ ของวัดพระธรรมกาย
..................................................................................................................................................
 

สามเณรภาสกร ชาลาธราวัฒน์
อายุ ๒๑ ปี
เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
ลำดับที่ ๘๒ ของวัดพระธรรมกาย
ลำดับที่ ๑๐ นาคหลวง ของวัดำระธรรมกาย
.....................................................................................................................................................

 
รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๙ ประจำปี ๒๕๖๒
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด

พระมหาดำรงค์ ปชฺโชตชโย สัมพะวงศ์ ๓๓ ๑๓ วัดพระธรรมกาย

พระมหาพลวัฒน์ อรุณโชโต เอกอรุณรุ่งฤทธิ์ ๓๐
๑๑
วัดพระธรรมกาย

พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย อนุพันธ์ ๒๘
วัดพระธรรมกาย
พระมหาศุภณัฐ ธมฺมสุโภ เนตรสิน ๒๓ วัดพระธรรมกาย
สามเณรภาสกร
ชาลาธราวัฒน์ ๒๑ - วัดพระธรรมกาย
 
 
รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๘  ประจำปี ๒๕๖๒
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
 
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด

พระมหากิตติ  กิตฺติญาโณ  เถลิงเกียรติจร ๔๘ ๒๐ วัดพระธรรมกาย

พระมหาโกมล  สุภจิตฺโต  ด้วงเต่า ๓๕ ๑๕ วัดพระธรรมกาย

พระมหาอาริศร   สาสนชโย   ทองประสาร ๒๔ วัดพระธรรมกาย

พระมหากิตติพันธ์  ธมฺมกิตฺติโก   ทฤษฎี ๒๒ วัดพระธรรมกาย
    ๕ พระมหาธงชัย  ธมฺมปชฺโชโต นิยมพิทักษ์พงศ์ ๒๓ วัดพระธรรมกาย
    ๖ พระมหานำบุญ   นาคชโย   ตั้งตระกูล ๒๒ วัดพระธรรมกาย
    ๗ สามเณรวัฒนะ  
ดอกสะบา   ๒๐ - วัดพระธรรมกาย
 
 
รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๗  ประจำปี ๒๕๖๒
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
 
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด

พระมหาดุงพงษ์  ผาติวํโส  แก้วดอก ๓๒ ๑๒ วัดพระธรรมกาย

พระมหาอุกฤษฏ์  อุกฺกฏฺฐชโย   บุญจำราญ ๒๖ วัดพระธรรมกาย
พระมหาสุวินิจ  ปญฺญินฺทชโย  เลาหวงศ์ ๒๒ วัดพระธรรมกาย

พระมหาเมฑัต    ธีรชโย  ลาโส ๒๒ วัดพระธรรมกาย
    ๕ พระมหาสิทธิชัย  ธมฺมวิชฺโช  ชำนาญพุดชา ๒๑ วัดพระธรรมกาย
    ๖ พระมหาโนบุ  จกฺกชโย   ทาคาซินา ๒๑ วัดพระธรรมกาย

 
รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๖  ประจำปี ๒๕๖๒
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
 
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด

พระมหาสันติ  เนปกฺโก   สุภาชนะ ๔๔ ๒๓ วัดพระธรรมกาย

พระมหาอดิเรก   อติชโย   แสงสุระ ๓๑ ๑๐ วัดพระธรรมกาย

พระมหาอภินัย  ตนฺติวฑฺโฒ   ชินพิพัฒน์ ๓๗ ๑๐ วัดพระธรรมกาย

พระมหาวีระพล   วชิรจิตฺโต  กุลศิริ ๒๘ วัดพระธรรมกาย
    ๕ พระมหาเอกพจน์   อภิชโย  กุรกนก ๒๔ วัดพระธรรมกาย
    ๖ พระมหาอรรถรักษ์    ญาตชโย  อติชาต ๒๔ วัดพระธรรมกาย
    ๗ พระมหาพิศณุพนธ์    โสภิตชโย  สีดาจัน ๒๓ วัดพระธรรมกาย
    ๘ พระมหาเกียรติศักดิ์     ธมฺมกิตฺติโก เข็มขาว ๒๑ วัดพระธรรมกาย
    ๙ พระมหาปุญญพัฒน์   ธมฺมวฑฺโฒ   มนวรรธน์  ๒๑ วัดพระธรรมกาย
   ๑๐ พระมหานัทดนัย   วิภาวิชโย  วิภาวิน ๒๑ วัดพระธรรมกาย
   ๑๑ พระมหาธนากร   ธุตชโย   สุนี ๒๑ วัดพระธรรมกาย
   ๑๒ พระมหาธวัชชัย  ธารณชโย  สายสมบัติ ๒๒ วัดพระธรรมกาย
   ๑๓
พระมหาฐิติพันธ์ 
สุภชโย  ณัฐธยาน์ ๒๒ วัดพระธรรมกาย
   ๑๔ พระมหาธนพล   สุนฺทรชโย  อุ่นบุญเรือง ๒๐ วัดพระธรรมกาย
   ๑๕ สามเณรณัฐพล 
จันทา  ๒๒
วัดพระธรรมกาย
   ๑๖ สามเณรสิทธิชัย 
เดชคำพู  ๒๑
วัดพระธรรมกาย
   ๑๗ สามเณรธีรศักดิ์ รั
กสกุล  ๒๑
วัดพระธรรมกาย
   ๑๘ สามเณรรัตนพล 
ประสาททอง  ๒๑
วัดพระธรรมกาย
   ๑๙ สามเณรอภิวัฒน์ 
ครองยุติ  ๒๑
วัดพระธรรมกาย
   ๒๐ สามเณรไพโรจน์  
กุรกนก  ๑๙
วัดพระธรรมกาย
   ๒๑ สามเณรอัครเดช 
บุญกอง  ๑๙
วัดพระธรรมกาย
   ๒๒ สามเณรหมี  
อายี  ๑๙
วัดพระธรรมกาย
   ๒๓ สามเณรอธิบุตร 
ยอดพุดชา  ๑๙
วัดพระธรรมกาย
   ๒๔ สามเณรอดิเทพ  
วิภาสพานิชกุล ๑๙
วัดพระธรรมกาย
   ๒๕ สามเณรหงษ์ทอง 
ไชยศรี  ๑๘
วัดพระธรรมกาย
   ๒๖ สามเณรวีรพงษ์ 
บัวศรี  ๑๘
วัดพระธรรมกาย
 
 
รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๕ ประจำปี ๒๕๖๒
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
 
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด

พระมหารังสรรค์  จิรสคฺโค   จิราดิเรก ๔๘ ๒๕ วัดพระธรรมกาย

พระมหาวีระพล   วีรชโย   หมื่นหาวงค์ ๒๕ วัดพระธรรมกาย

พระมหาฉัตรดนัย  วิสารทชโย   ตระกูลคูศรี ๒๖ วัดพระธรรมกาย

พระมหาสุรศักดิ์   อุตฺตมชโย   ขอประเสริฐสุข ๒๕ วัดพระธรรมกาย
    ๕ พระมหาศรายุทธ  ธมฺมินฺโท   กล่ำอินทร์ ๓๙ วัดพระธรรมกาย
    ๖ พระมหาศราวุฒิ   สุรชโย   เทียมเมฆา ๒๔ วัดพระธรรมกาย
    ๗ พระมหาอริยวิชช์    สีหชโย  หาญสีหะคชา ๒๔ วัดพระธรรมกาย
    ๘ พระมหาพุฒิพงษ์   วุทฺธิชโย  รัศมีจันทร์  ๒๓ วัดพระธรรมกาย
    ๙ พระมหาโกวิน  โกวินชโย   สอนโยธา  ๒๓ วัดพระธรรมกาย
   ๑๐ สามเณรอำนาจ  
บุญโสภา  ๒๒
วัดพระธรรมกาย
   ๑๑ สามเณรรณฑัต  
สุรเณร  ๒๑
วัดพระธรรมกาย
   ๑๒ สามเณรวันชัย 
โคตุพันธ์  ๒๐
วัดพระธรรมกาย
   ๑๓ สามเณรปิยะวัฒน์  
แปลงดี  ๒๐
วัดพระธรรมกาย
   ๑๔ สามเณรนฤเบศน์  
ส่งประสาทศิลป์  ๑๙
วัดพระธรรมกาย
   ๑๕ สามเณรบัณฑิต  
แสงทอง  ๑๙
วัดพระธรรมกาย
   ๑๖ สามเณรจอเหล่ 
ทูทอง    ๑๙
วัดพระธรรมกาย
   ๑๗ สามเณรศหัศวรรต  
เอี่ยมสง่า   ๑๘
วัดพระธรรมกาย
   ๑๘ สามเณรณัฐดนัย 
เจริญศรี   ๑๘
วัดพระธรรมกาย
   ๑๙ สามเณรสันติสุข  
สุขคำมี  ๑๘
วัดพระธรรมกาย
   ๒๐ สามเณรพิทยาธร  
กรวิจิตต์ศิลป์  ๑๘
วัดพระธรรมกาย
   ๒๑ สามเณรสามารถ 
พรายน้ำ    ๑๗
วัดพระธรรมกาย
   ๒๒ สามเณรธไนศวรรย์ 
จิ๋ววิเศษ    ๑๗
วัดพระธรรมกาย
   ๒๓ สามเณรนิธิพล 
สายพินทอง   ๑๗
วัดพระธรรมกาย
   ๒๔ พระมหาธณัช เชฏฺฐธมฺโม สุวรรณเศรษฐ   ๔๐     ๒๑ วัดพระธรรมกาย
   ๒๕
สามเณรเดชเมธี

ลังกาพินธุ์   ๒๑
วัดพระธรรมกาย
   ๒๖ สามเณรอภิชา
 แจ่มจันทร์ชนก   ๑๘
วัดพระธรรมกาย
   ๒๗ สามเณรจตุพร  
ปากบั้น   ๑๘
วัดพระธรรมกาย
   ๒๘ สามเณรณัฐพงศ์  
วิภาวิน   ๑๗
วัดพระธรรมกาย
   ๒๙ สามเณรณัฐภัทร  
จำปา   ๑๗
วัดพระธรรมกาย
 
 
รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๔  ประจำปี ๒๕๖๒
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
 
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด

พระมหาไพฑูรย์    ปญฺญาปทีโป  ชาวน้ำ ๒๖ วัดพระธรรมกาย
พระมหานพพล   อุตฺตมปุญฺโญ   คำนก ๒๕ วัดพระธรรมกาย

พระมหาภัทร์นฤน  ฐิตปุญฺโญ  บุญเทศ ๒๖ วัดพระธรรมกาย

พระมหาเทพนิติ   จิรเสฏฺโฐ   ทิพย์เนตร ๒๔ วัดพระธรรมกาย
    ๕ พระมหาพงศ์พล    ธมฺมพโล สุขพันธ์  ๒๒ วัดพระธรรมกาย
    ๖ พระมหาภีมวัจน์    ธมฺมวิสุทฺโธ  กิจพนาชัย ๒๑ วัดพระธรรมกาย
    ๗ สามเณรเอกพล  
วงศ์สวาสดิ์ ๑๙
วัดพระธรรมกาย
    ๘ สามเณรจิรายุ 
ทรัพย์โภคา ๑๘
วัดพระธรรมกาย
    ๙ สามเณรสิทธิพล  
สิงห์บัว  ๑๘
วัดพระธรรมกาย
 
 
 
รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๓  ประจำปี ๒๕๖๒
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
 
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
พระสุบงกช   นิสมฺมกาโร   พันธ์คำภา ๓๑ วัดพระธรรมกาย

พระเอกพล     อาจารปาโล เอกเศวตอนันต์ ๒๙ วัดพระธรรมกาย

พระชัชวัชร   ปาลิโต   กุจิรพันธ์ ๓๔ วัดพระธรรมกาย

พระนาวิน   นาถวโร   จิวไว้วรณ์ ๒๖ วัดพระธรรมกาย
    ๕ พระอธิวัฒน์    วรจกฺโก  ทองขาว ๒๘ วัดพระธรรมกาย
    ๖ พระไตรภพ    ธมฺมารกฺชิโต  รอดจันทร์ ๒๒ วัดพระธรรมกาย
    ๗ พระศรณรงค์    ธมฺมสํวโร  วงษ์งาม ๒๒ วัดพระธรรมกาย
    ๘ พระชวิน   ธมฺมโกวิโท    พรธาดาวิทย์ ๒๑ วัดพระธรรมกาย
    ๙ พระนันทยศ  ธมฺมานนฺโท อุกำแพง ๒๑ วัดพระธรรมกาย
   ๑๐ สามเณรณัชพล  
มีศรีสุข  ๒๐
วัดพระธรรมกาย
   ๑๑ สามเณรสรศักดิ์  
มงคลมล  ๒๐
วัดพระธรรมกาย
   ๑๒ สามเณรชาคริต   
คำแท้ ๒๐
วัดพระธรรมกาย
   ๑๓ สามเณรบัณฑิต  
เนินทอง  ๑๙
วัดพระธรรมกาย
   ๑๔ สามเณรเจมส์  
ลุงคำ ๑๘
วัดพระธรรมกาย
   ๑๕ สามเณรสมโชค 
พงษ์วิชัย ๑๗
วัดพระธรรมกาย
   ๑๖ สามเณรศุภมิตร 
เจตนาจรัสแสง  ๑๗
วัดพระธรรมกาย
   ๑๗ สามเณรณรงค์ศักดิ์  
แซ่มล้วน  ๑๖
วัดพระธรรมกาย
   ๑๘ สามเณรวายุ  
คำทองนาค   ๑๖
วัดพระธรรมกาย
   ๑๙ สามเณรนิพัทธ์   
เจริญศรี ๑๖
วัดพระธรรมกาย
   ๒๐ สามเณรปิยะพงษ์  
สีหาพล ๑๖
วัดพระธรรมกาย
   ๒๑ สามเณรเจษฎา 
กัณหาพิมพ์  ๑๕
วัดพระธรรมกาย
   ๒๒ สามเณรพนาวัฒน์ 
จันทร์เผือก  ๑๕
วัดพระธรรมกาย
๒๓
พระรณภพ
โชติลาโภ ลาภเจริญ ๕๖ ๒๒ วัดพระธรรมกาย
๒๔ พระธาดา จรณธโร วิทักษบุตร ๕๖ ๑๕ วัดพระธรรมกาย
๒๕ พระประดิษฐ์ อิทฺธิฐิโต เพ็งแจ่ม ๓๓ ๑๓ วัดพระธรรมกาย
๒๖ พระพิจิตร ปภากโร กุลฐิติกร ๓๓ วัดพระธรรมกาย
๒๗ พระสุกิจ จิรสุโข สุขล้อม ๓๒ วัดพระธรรมกาย
๒๘ พระวิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี ๓๐ วัดพระธรรมกาย
๒๙ พระธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขันเงิน ๒๒ วัดพระธรรมกาย
๓๐ พระเจษฎากร ธมฺมวิสาโล เสมสฤษดิ์ ๒๑ วัดพระธรรมกาย
๓๑ พระฤทธิเดช ธมฺมวิชิโต ธรรมวิชิตร์ ๒๑ วัดพระธรรมกาย
๓๒ สามเณรพิทูร
ลิ่มสกุล ๑๙
วัดพระะรรมกาย
๓๓
สามเณรธณาวุธ

ธิวาจา ๑๙
วัดพระธรรมกาย
๓๔
สามเณรศิวกร

วาที ๑๘
วัดพระธรรมกาย
๓๕
สามเณรณัฐนันท์

นวลวัน ๑๗
วัดพระธรรมกาย
๓๖
สามเณรธรรมธร

ทิพาธรรมคุณ  ๑๗
วัดพระธรรมกาย
๓๗
สามเณรนพนนท์

จีนดิบ ๑๖
วัดพระธรรมกาย
๓๘
สามเณรทยุติธร

คงเมือง ๑๖
วัดพระธรรมกาย
๓๙
สามเณรปรเมธ

เต๋จ๊ะ ๑๖
วัดพระธรรมกาย
๔๐
สามเณรภูรินทร์

พวงมาลัย ๑๕
วัดพระธรรมกาย
๔๑
สามเณรปฏิภาณ

คำแผลง ๑๕
วัดพระธรรมกาย
๔๒
สามเณรชินวัตร

มณีโชติ ๑๕
วัดพระณรรมกาย
๔๓ สามเณรศุภกร
เฟื่องคอน   ๑๕
วัดพระธรรมกาย
๔๔ สามเณรเพชรตะวัน  
โพธิ์ขาว   ๑๕
วัดพระธรรมกาย

 
รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๒,๑  ประจำปี ๒๕๖๒
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด

พระปวิช  ธมฺมพโล  เจริญพักตร์ ๕๒ วัดพระธรรมกาย

พระนิวัฒน์  อาจารสุโภ  โชติรัตนจินดา ๓๒ วัดพระธรรมกาย

พระรัตพล  ถิรพโล  ลูกแก้ว ๒๗ วัดพระธรรมกาย

พระธีรพงษ์  สิริปโภ  ศรีสว่าง ๒๖ วัดพระธรรมกาย
    ๕ พระฉันทพิชญา   อภิฉนฺโท ดวงเอก  ๒๗ วัดพระธรรมกาย
    ๖ พระธีรโชติ  รตนนนฺโท ถวิลวิสาร  ๒๕ วัดพระธรรมกาย
    ๗ พระศรุต  ณฏฺฐิโก  ขวัญละมูล  ๒๓ วัดพระธรรมกาย
    ๘ พระบุญเย็น  ธมฺมเขโม  แสมลาย  ๒๓ วัดพระธรรมกาย
    ๙
สามเณรกานต์ศักดิ์ 

จิตบุณย์กุลธร ๒๑
วัดพระธรรมกาย
   ๑๐ สามเณรราเชนทร์
มั่นพุฒ  ๑๙
วัดพระธรรมกาย
   ๑๑ สามเณรธนวัฒน์ 
แสงดาว  ๑๘
วัดพระธรรมกาย
   ๑๒ สามเณรเอกชัย 
พลแพงพา  ๑๗
วัดพระธรรมกาย
   ๑๓ สามเณรธนวัฒน์ 
แก้วกูล  ๑๗
วัดพระธรรมกาย
   ๑๔ สามเณรธนากร 
อุบลรัศมี  ๑๕
วัดพระธรรมกาย
   ๑๕ สามเณรชัยวัฒน์ 
พานิช  ๑๕
วัดพระธรรมกาย
   ๑๖ สามเณรภูตะวัน 
บุญหลวง  ๑๔
วัดพระธรรมกาย
   ๑๗ สามเณรพันธ์วีร์ 
พันพะม้า  ๑๔
วัดพระธรรมกาย
   ๑๘ สามเณรภูวดล 
คิดอ่าน  ๑๔
วัดพระธรรมกาย
๑๙
พระรุช
วิสุทฺธญาโณ เหลาเลิศ ๓๗ วัดพระธรรมกาย
๒๐
พระอนุชา
อิทฺธิพทฺโธ โคตะมา ๓๖ วัดพระธรรมกาย
๒๑
พระวีระพงษ์
วีรวํโส ภารพัฒน์ ๓๓ วัดพระธรรมกาย
๒๒
พระการุณ
อติวีโร พิริยะไพโรจน์ ๒๗ วัดพระธรรมกาย
๒๓
สามเณรปวิธ
 
ปัญญาเทวทรัพย์

๑๗ วัดพระะรรมกาย
๒๔
สามเณรภานุวิชญ์

เล้วอน
๑๕ วัดพระธรรมกาย
๒๕
สามเณรอาทิตย์

อาจมนตรี
๑๕ วัดพระะรรมกาย
๒๖
สามเณรชวภณ

ตั้งสมบูรณ์

๑๔ วัดพระธรรมกาย
๒๗
สามเณรธนกฤต

เงินผ่อนสะอาด
๑๔ วัดพระธรรมกาย
๒๘
สามเณรณัฐชัย

ยงยืน
๑๔ วัดพระธรรมกาย
๒๙
สามเณรธนารักษ์

แจ้งอรุณ
๑๔ วัดพระธรรมกาย
๓๐
สามเณรปฏิวัติ

ภู่เนตร
๑๔ วัดพระธรรมกาย
๓๑
สามเณรกัมปนาท

จันปัญญา
๑๓ วัดพระธรรมกาย
๓๒
สามเณรคัมภีร์

เป้าบ้านเซ่า
๑๓ วัดพระธรรมกาย
๓๓
สามเณรเป็นหนึ่ง

ศิลาภัย
๑๓ วัดพระธรรมกาย
๓๔
สามเณรรัชชานนท์

โพธิ์แก้ว
๑๓ วัดพระธรรมกาย
๓๕
สามเณรโชติกานต์

พึ่งความสุข
๑๓ วัดพระธรรมกาย
๓๖ สามเณรณภัทร
แสนมั่นคงกุล
๑๒ วัดพระธรรมกาย
 
 
 ค้นหารายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ. 2562 คลิก 

 

 
รายนามผู้สอบผ่านบาลีศึกษา ๓  ประจำปี ๒๕๖๒
(วัดพระธรรมกาย)
 
ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด
นางสาวจามรี  ตั้งกสิกิจ ๔๘ วัดพระธรรมกาย
นางสาวรุ่งอรุณ เพชรทะเล ๔๕ วัดพระธรรมกาย
นางสาวจิตรา แซ่จง  ๓๑ วัดพระธรรมกาย


รายนามผู้สอบผ่านบาลีศึกษา ๒-๑  ประจำปี ๒๕๖๒
(วัดพระธรรมกาย)

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด
นางสาวสร้อยศจี ศรีสันติสุข ๔๔ วัดพระธรรมกาย
นาวสาวน้ำผึ้ง ศรีสมบุญ ๓๓ วัดพระธรรมกาย
นางสาวจันทิรา ไขทะเล  ๓๒ วัดพระธรรมกาย

 

 

บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง และประโยคบาลีศึกษา
รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒
 
 
 
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับภาษาบาลี บาลี สันสกฤต
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
บรรยากาศรายงานตัวว่าที่สามเณร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยบรรยากาศรายงานตัวว่าที่สามเณร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย

ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนบรรพชาศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนบรรพชา

นิทรรศการและภาพยนตร์ 3D (Idols 14 สามเณรอรหันต์)นิทรรศการและภาพยนตร์ 3D (Idols 14 สามเณรอรหันต์)Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา