โครงการปลูกเบญจทรัพย์ เพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัย


[ 28 ส.ค. 2563 ] - [ 841 ] LINE it!


โครงการปลูกเบญจทรัพย์ เพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัย
 ณ ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส วัดพระธรรมกาย

จัดโดยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย
เริ่มวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.

 
 
 
ความหมายของเบญจทรัพย์

      "ดอกเบญจทรัพย์" หรือ ดอกเบญจมาศ ใช้เรียกให้เป็นมงคล หากนำไปบูชาพระรัตนตรัยด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้ว เชื่อว่าจะเป็นมงคลกับชีวิต ส่วนคำว่าทรัพย์ ที่ใช้เรียกในชื่อดอกไม้นั้น มุ่งหมายอวยพรให้สาธุชน เจริญรุ่งเรืองด้วยโลกียทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ภายนอกทางโลก และ อริยทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ภายในทางธรรม ทั้งนี้ ไม่มีการซื้อขายต้นเบญจทรัพย์แต่อย่างใด

วัตถุประสงค์โครงการ

     1.เพื่อน้อมนำดอกเบญจทรัพย์ไปบูชาพระรัตนตรัย
     2.เพื่อปรับภูมิทัศน์ของวัดให้สวยงาม เป็นรมณียสถานเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม
     3.เพื่อให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรเชิงธรรมชาติ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
     4.เพื่อสร้างกิจกรรมงานบุญให้ประชาชนคลายกังวลจากสถานการณ์โควิด-19
     5.เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและความสามัคคีแก่ชาวพุทธ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1.ประชาชนได้สร้างบุญ มีศีลธรรม และมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต
     2.นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
     3.เกิดความสามัคคีในหมู่ประชาชนและชาวพุทธ
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ในการระมัดระวังป้องกันการติด Covid-19ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ในการระมัดระวังป้องกันการติด Covid-19

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2564สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2564

การใช้งาน  Application  Zoom072การใช้งาน Application Zoom072Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์