สารมุทิตา จากประธานสหพันธ์พุทธนานาชาติ อินเดีย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย


[ 18 เม.ย. 2567 ] - [ 0 ] LINE it!

หลวงพ่อธัมมชโย พระพุทธศาสนา ธรรมะ อายุยืน อุบาสิกา
 
สารมุทิตา จากประธานสหพันธ์พุทธนานาชาติ อินเดีย
เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
 
 
“ทุลฺลโภ ปุริสาชญฺโย 
น โส สพฺพตฺถ ชายติ 
ยตฺถ โส ชายตี ธีโร 
ตํ กุลํ สุขเมธติ

บุรุษอาชาไนยเป็นบุคคลหาได้ยากในโลก 
ท่านย่อม ไม่เกิดในที่ทั่วไป 
ท่านเป็นนักปราชญ์ บังเกิดในสกุลใด สกุลนั้น ย่อมถึงความสุข”

     ธรรมภาษิต ที่กล่าวอ้างถึงข้างบนนี้ เหมาะสมกับ ผลงาน การเผยแผ่ธรรม ของ หลวงพ่อธัมมชโย ซึ่งท่านอุทิศตนทำงาน ปกป้อง รักษา เผยแผ่ ธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก มากว่า 50 ปี หลวงพ่อธัมมชโย เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ที่ทำได้จริง และ อุทิศตนอย่างแน่วแน่ทั้งชีวิต ในการสร้างสรรคณะสงฆ์ผู้มีการฝึกตนอย่างดีแล้ว และ อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีวินัย ทำงานรวมกันเป็นทีม ในการจัดกิจกรรมธรรมะใหญ่ๆ ส่งเสริม ปลุกกระแสธรรม ไปทั่วโลก 

     ในวาระโอกาสสำคัญ ครบ 80 ปี ของหลวงพ่อธัมมชโย และวันคุ้มครองโลก มาบรรจบกัน ในนามของตัวแทน ชาวพุทธอินเดีย ขอแสดงความเคารพอย่างสูงสุด และขอมุทิตา ยินดี กับ วิสัยทัศน์ ผลงาน กิจกรรม อันเกิด คุณูปการ ต่อพระพุทธศาสนา ของหลวงพ่อ

    พวกเรา ขออธิษฐานให้ หลวงพ่อ มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน และ เส้นทางธรรมของหลวงพ่อ งานเผยแผ่ธรรมของหลวงพ่อ ราบรื่น เอาชนะอุปสรรคได้อย่างไม่ย่อท้อ 


ขอแสดงความเคารพอย่างสูงสุด

......................................................................................
พระ ดร. ธรรมปิยะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธธรรมประทีปนานาชาติ
ประธานสหพันธ์พุทธนานาชาติ อินเดีย 
ตรีปุระใต้  รัฐตรีปุระ อินเดีย

วันพุธที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2567
......................................................................................

 
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
สารมุทิตา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิมาลาลา เซเกรา ศรีลังกา เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโยสารมุทิตา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิมาลาลา เซเกรา ศรีลังกา เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

ทบทวนพระธรรมเทศนาหลวงพ่อธัมมชโย วันคุ้มครองโลกทบทวนพระธรรมเทศนาหลวงพ่อธัมมชโย วันคุ้มครองโลกHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์