คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ


[ 10 พ.ย. 2553 ] - [ 24186 ] LINE it!

">
คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
">
 
">
 
">
 
     
หันทะมะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภา  คะนะมะการัง  กะโรมะเสฯ
">
">
 
     นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ,
">
 
     นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ,
">
 
     นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ,
 
">
">
 
     ขอนอบน้อม,  แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า,  พระองค์นั้น,  ซึ่งเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส,  ตรัสรู้ชอบได้,  โดยพระองค์เองฯ
">
 
     เอสาหัง  ภันเต,  สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,  ตัง  ภะคะวันตัง,  สะระณัง  คัจฉามะ, ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ,  พุทธมามะกาติโน,  สังโฆ    ธาเรตุฯ
">
 
     ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น, แม้เสด็จปรินิพพานไปนานแล้ว,  กับทั้งพระธรรม,  และพระสงฆ์,  ว่าเป็นที่พึ่ง,  ที่ระลึกอันสูงสุด,  ขอพระสงฆ์,  โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่า,  เป็นพุทธมามะกะ,  ผู้ถึงพระรัตนตรัย,  เป็นสรณะตลอดชีวิต,
">
 
     ตั้งแต่บัดนี้,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  จะปฏิบัติตน, มีศรัทธาในพระรัตนตรัย,  ตั้งใจรักษาศีล,  ไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าว,  ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนา, หมั่นสร้างบุญกุศล, ในพระพุทธศาสนา,  ตลอดกาลนานเทอญฯ
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ศีล 8 คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปลศีล 8 คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล

พุทธศาสนสุภาษิตพุทธศาสนสุภาษิต

คําบูชาพระรัตนตรัยคําบูชาพระรัตนตรัยHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

บทสวดมนต์