พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 63 อนิยตโพธิสัตว์ และ นิยตโพธิสัตว์


[ 27 ม.ค. 2554 ] - [ 17157 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 63 อนิยตโพธิสัตว์ และ นิยตโพธิสัตว์

 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 63 "อนิยตโพธิสัตว์ และ นิยตโพธิสัตว์"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ด้วยความที่ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีเพื่อที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีอย่างน้อยถึง 20-อสงไขยกับอีกแสนมหากัป จึงไม่แน่เสมอไปว่า...พระโพธิสัตว์หรือบุคคลที่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะมีกำลังใจและมีความอดทนเพียงพอที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง นั่นก็คือ...การได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กันทุกคนหรือไม่
 
        เนื่องจากเส้นทางในการสร้างบารมีเพื่อที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นไปด้วยความยากลำบากและมีอุปสรรคนานัปการ ผู้ที่จะเดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายอันสูงสุดนี้ได้ จะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความเพียรพยายามและความอดทนอย่างแรงกล้า ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้มีพระโพธิสัตว์หลายๆท่าน เกิดอาการถอดใจที่จะเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายอันสูงสุด นั่นก็คือ...การได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
เส้นทางในการสร้างบารมี เพื่อที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นไปด้วยความยากลำบาก และมีอุปสรรคนานัปการ
 
        ยกตัวอย่าง เช่น มีพระโพธิสัตว์บางท่าน ซึ่งในช่วงเริ่มต้น ท่านก็ได้ตั้งความปรารถนาอยากที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง แต่ต่อมาภายหลัง ท่านก็เกิดอาการถอดใจ เพราะระยะเวลาในการสั่งสมบารมีเพื่อที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มันช่างยาวนานเหลือเกิน ด้วยเหตุนี้เอง ท่านจึงล้มเลิกความคิดที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วกลับตั้งความปรารถนาเป็นพระอรหันตสาวกเข้ามาแทนที่ หลังจากนั้นเป็นต้นมา ท่านก็ได้สั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะได้เป็นอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต
 
 เนื่องจากระยะเวลาที่ยาวนานมาก จึงมีพระโพธิสัตว์บางท่านล้มเลิกความคิด ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        ด้วยความที่เส้นทางในการสร้างบารมีเพื่อที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นไปด้วยความยากลำบากและมีอุปสรรคนานัปการนี้เอง จึงเป็นเสมือนบททดสอบความมุ่งมั่นตั้งใจ ความเพียรพยายาม และความอดทนของพระโพธิสัตว์ ผู้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตว่า “ใครมีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความเพียรพยายาม และความอดทนมากน้อยแค่ไหน”
 
 พระโพธิสัตว์ต้องมีความมุ่งมั่น มีความเพียรพยายาม และความอดทน
 
        ถ้าหากพระโพธิสัตว์ท่านใด มีความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความเพียรพยายามและความอดทน จนสามารถสั่งสมบารมีได้ครบถ้วนทุกประการ พระโพธิสัตว์ท่านนั้น ก็จะได้รับการยืนยัน หรือได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า...ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า ท่านจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมดังความปรารถนาอย่างแน่นอน
 
 พระโพธิสัตว์ที่สามารถสั่งสมบารมีได้ครบถ้วน จะได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        แต่ถ้าพระโพธิสัตว์ท่านใด มีความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความเพียรพยายามและความอดทน ยังไม่ถึงที่สุด พระโพธิสัตว์ท่านนั้นก็จะยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และท่านจะต้องฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความเพียรพยายามและความอดทน ให้มากยิ่งๆขึ้นไปกว่าเดิมอีก

พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์ จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะต้องฝึกฝนตนเองให้ยิ่งๆขึ้นไป

        เพราะถ้าพระโพธิสัตว์ท่านใด ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ท่านนั้น ก็ยังไม่แน่ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต เพราะฉะนั้น พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์ จึงต้องเร่งสั่งสมบุญสร้างบารมีกันต่อไป จนกว่าถึงวันที่ท่านจะได้รับพุทธพยากรณ์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต
 
 พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์ จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ยังไม่แน่ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือไม่
 
        ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอง จึงสามารถแบ่งระดับความเข้มข้นในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ออกเป็นสองประเภท ได้แก่
 
ประเภทแรก อนิยตโพธิสัตว์ หมายถึง พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่เคยได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเลย เพราะความเข้มข้นในการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ประเภทนี้ ยังไม่ถึงระดับที่จะได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 อนิยตโพธิสัตว์หมายถึงพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่เคย ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        ดังนั้น พระโพธิสัตว์ที่ยังเป็นประเภทอนิยตโพธิสัตว์ จึงยังไม่แน่ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตหรือไม่ ถึงแม้ท่านจะมีน้ำใจอันเด็ดเดี่ยว และสั่งสมบารมีมาหลายอสงไขยแล้วก็ตาม แต่ท่านก็เป็นได้เพียงแค่ผู้ที่มีความตั้งใจที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเท่านั้น กล่าวคือ มีความตั้งใจดี แต่ยังไม่แน่ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่
 
 พระโพธิสัตว์ที่เป็นอนิยตโพธิสัตว์ ไม่แน่ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่
 
ประเภทที่สอง นิยตโพธิสัตว์ หมายถึง พระโพธิสัตว์ที่สั่งสมบารมีจนได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว พระโพธิสัตว์ท่านใดที่ได้ชื่อว่าเป็นนิยตโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ท่านนั้นจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน
 
 นิยตโพธิสัตว์หมายถึงพระโพธิสัตว์ที่ได้รับ พุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
 
        สำหรับพระโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตโพธิสัตว์นั้น จะต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการสร้างมหาทานบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งมาก่อน เมื่อได้สร้างมหาทานบารมีแล้ว ก็ได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อหน้าเบื้องพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
 
 พระโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตโพธิสัตว์จะต้องเคย สร้างมหาทานบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาก่อน
 
        เมื่อได้ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทรงตรวจตราดูผังแห่งความเป็นพระพุทธเจ้า ด้วยอนาคตังสญาณอันบริสุทธิ์ของพระองค์ว่า...บุคคลผู้นี้จะมีกำลังบุญและกำลังบารมีเพียงพอที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต หรือไม่
 
 พระโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตโพธิสัตว์ จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน
 
        ครั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นว่า บุคคลผู้นี้มีกำลังบุญและกำลังบารมีเพียงพอที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแล้ว พระองค์ก็จะทรงประทานพุทธพยากรณ์ หรือตรัสบอกเหตุการณ์ในอนาคตโดยละเอียด เช่น ท่านผู้นี้จักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอะไร จะมีพุทธมารดา-พุทธบิดา พระนามว่าอะไร จะมีพระอัครสาวก พระอัครสาวิกา ชื่อว่าอะไร และจะต้องใช้ระยะเวลาจากนี้อีกนานเท่าไรจึงจะสมความปรารถนา เป็นต้น
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 63
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน