ตาย เงื่อนไขที่ปรากฏอารมณ์ 3 ก่อนตาย


[ 27 ก.ย. 2554 ] - [ 17368 ] LINE it!

ตายแล้วไปไหน

ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร

 
เงื่อนไขการปรากฏแห่งอารมณ์ 3
 
อารมณ์ที่มาปรากฏก่อนตาย
 
กรรมอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตาย
 
      จากตอนที่แล้วที่ได้อธิบายถึงอารมณ์ 3 ที่ปรากฏก่อนตายนั้น วันนี้จักได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับเงื่อนไขของการปรากฏ 3 ก่อนตายให้ละเอียดยิ่งขึ้น
  

อารมณ์ก่อนตาย

อารมณ์ 3 อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะมาปรากฏได้นั้น ได้แก่
 
      กรรมอารมณ์มีโอกาส ถ้ากรรมคือกุศลหรืออกุศลเจตนาที่เป็นสภาวธรรมล้วนๆ (ไม่ใช่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อย่างใดอย่างหนึ่ง) มีโอกาส กรรมนั้นก็จะมาปรากฏทางใจอย่างเดียว ไม่ปรากฏทางทวารอื่น กรรมอารมณ์นี้จะปรากฏแก่ผู้ที่ชอบทำดีหรือทำชั่วทางใจเป็นส่วนมาก ไม่ใคร่แสดงออกทางกาย หรือวาจา เมื่อเวลาใกล้จะตาย การทำดีชั่วด้วยกายวาจาก็ยังไม่ปรากฏ เช่นนี้แล้วกรรมอารมณ์ย่อมมีโอกาส
 
     หรืออีกประการหนึ่ง บางคนก่อนจะทำความดีหรือความชั่วก็ตามชอบคิดพิจารณาวางแผนอยู่เป็นเวลานานเสมอ แล้วจึงทำลงไปถ้ามีโอกาส แต่เพราะว่ายังมิได้ทำจนถึงเวลาใกล้จะตาย กรรมอารมณ์ย่อมมีโอกาสปรากฏได้
 
      สรุปกรรมอารมณ์จะปรากฏเพราะกรรมที่ทำทางมโนทวารให้ผลก่อน หรือ บางครั้งมีแต่ปุพพเจตนาอย่างเดียว
 
      กรรมนิมิตมีโอกาส หมายถึง อารมณ์ทั้ง 6 ที่ได้ประสบพบแล้ว ด้วยการกระทะทางกาย วาจา ใจ ของตนนั้น กรรมนิมิต คือ เครื่องหมายจากการกระทำไม่ว่าจะเป็นการกระทำดีหรือกระทำชั่วอย่างไรก็ตาม ย่อมปรากฏได้ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ดังนั้น ผู้ใดให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา หรือฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ผิดกาเม พูดปด หรือดื่มสุราเมรัยอยู่เสมอและการกระทำนั้นก็มิได้คิดล่วงหน้าก่อนทำไว้เป็นเวลานานๆ คิดขึ้นได้เมื่อใดก็ทำไป พูดไปในเวลานั้น ฉะนั้น บุคคลเหล่านั้น เมื่อเวลาใกล้จะตาย เครื่องหมายจากการกระทำคือกรรมนิมิตย่อมมีโอกาส
 
อารมณ์ก่อนตาย
 
เมื่อใกล้จะตายอารมณ์ 3 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง
จะปรากฏแก่สัตว์ทางทวาร 6 ในทวารใดทวารหนึ่ง
 
     คตินิมิตมีโอกาส หมายถึง อารมณ์ 6 ที่จะประสบพบเห็นและจะได้เสวยในภพชาติหน้า เป็นคตินิมิตอารมณ์บอกชี้ทางถึงภพภูมิที่จะไปเกิดให้ปรากฏ คตินิมิตอารมณ์นี้ย่อมปรากฏได้ในทวารทั้ง 6 ทวารใดทวารหนึ่ง ของผู้ที่มีเจตนาแรงกล้าขณะทำกรรมดีหรือกรรมชั่ว รวมทั้งธรรมที่เป็นบริวารมีกำลังแรงกล้าในขณะทำกรรม เหตุนี้คนเหล่านี้เมื่อใกล้ตายคตินิมิตย่อมมีโอกาสปรากฏได้ หรือปุพพเจตนาและอปราปรเจตนาในการทำกรรมดีหรือชั่วนั้นเกิดขึ้นติดต่อกันไม่สร่างซา หมายความว่า คิดวางแผนก่อนทำ ภาพของความคิดในใจที่ทำทางกายหรือทางวาจาก็ปรากฏชัดเจน และหลังทำก็ยังตามนึกคิดถึงภาพของการทำความดีความชั่วนั้นเสมอจนใกล้จะตาย รวมทั้งการอธิษฐานจิตมุ่งต่อภพใดภพหนึ่งด้วย คตินิมิตก็ย่อมปรากฏได้เช่นกัน
 
     การปรากฏแห่งอารมณ์ 3 อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น มิต้องไปคิดว่าเกิดจากเหตุการณ์อันใด หากแต่เป็นไปด้วยอำนาจของกรรมที่ได้โอกาสส่งผลปฏิสนธิในภพหน้านั่นเอง
 
    กรรมที่ได้โอกาสส่งผลในภพหน้านี้เป็นอาจิณณกรรมก็มี อาสันนกรรมก็มี หรือกฏัตตากรรมก็มี ด้วยเหตุนี้กรรมต่างๆ ที่ตนได้เคยทำไว้มาปรากฏให้รู้สึกเหมือนว่าตนกำลังคิดอยู่ อันเป็นกรรมอารมณ์ บางทีก็ปรากฏเป็นภาพ เป็นเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะเหมือนขณะที่ตนได้กระทำไว้ อันเป็นกรรมนิมิตอารมณ์ ตลอดจนปรากฏเป็นอารมณ์ที่จะเข้าถึงภพชาติหน้าอันเป็นคตินิมิตอารมณ์ เหล่านี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกรรมทั้งสิ้น และการปรากฏแห่งอารมณ์ 3 นี้ย่อมปรากฏได้ทางทวารใดทวารหนึ่งตามสมควร คือ
 
     กรรมอารมณ์จะปรากฏทางใจอย่างเดียว
 
     กรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์ทั้งสองนี้ต้องแล้วแต่สภาพของนิมิตนั้นๆ ถ้าเป็นปัจจุบันรูปารมณ์ ก็ปรากฏทางจักขุทวารและมโนทวาร ถ้าเป็นอดีตรูปารมณ์ ก็จะปรากฏทางมโนทวารอย่างเดียว สัททารมณ์เป็นต้นจนถึงโผฏฐัพพารมณ์ก็จะปรากฏโดยทำนองเดียวกัน แต่สำหรับนิมิตธรรมารมณ์ ย่อมปรากฏเพียงทางมโนทวารอย่างเดียว
 
รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอขยายความเรื่อง : โทษทัณฑ์หนักเบาในนรกขุมต่างๆ
ชมวิดีโอขยายความเรื่อง : โทษทัณฑ์หนักเบาในนรกขุมต่างๆ   Download ธรรมะขยายความเรื่อง : โทษทัณฑ์หนักเบาในนรกขุมต่างๆ

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

นรก
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับตาย เงื่อนไขที่ปรากฏอารมณ์ 3 ก่อนตาย
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ความตาย วิถีจิตเมื่อใกล้ตายความตาย วิถีจิตเมื่อใกล้ตาย

ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตายธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตาย

ทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืน เหตุแห่งการมีอายุยืนทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืน เหตุแห่งการมีอายุยืนHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ตายแล้วไปไหน