พระพรหมเมธี (จำนง ธัมมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์


[ 27 ก.พ. 2555 ] - [ 18276 ] LINE it!

พระพรหมเมธี (จำนง ธัมมจารี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์

พระพรหมเมธี (จำนง ธัมมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
 
พระพรหมเมธี (จำนง ธัมมจารี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
 

เกิด                             วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2484 ปีมะเส็ง
อุปสมบท                      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2504
พรรษา                         51
อายุ                             71  ปี
วัด                               วัดสัมพันธวงศ์
จังหวัด                          เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
สังกัด                           ธรรมยุต
วุฒิการศึกษา                  น.ธ.เอก
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์       ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม โฆษกมหาเถรสมาคม และผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

     วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ พระราชทานสถาปนา พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ ที่ "พระพรหมเมธี"

     ปัจจุบัน พระพรหมเมธี (จำนง ธัมมจารี) สิริอายุ 71 พรรษา 51 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม โฆษกมหาเถรสมาคม และผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

     อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า จำนง เอี่ยมอินทรา เกิดที่บ้านริมน้ำนครชัยศรี ปากคลองบางระทึก ต.บางระทึก อ.สามพราน จ.นคร ปฐม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2484 ปีมะเส็ง

     อายุ 11 ขวบ โยมบิดา และโยมมารดา ได้นำไปบรรพชา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2595 ณ วัดราษฎร์บำรุง เขตบางแค กรุงเทพฯ มี พระครูวิศาลปริยัติคุณ (งาม จันทเทโว) วัดสามัคคยาราม จ.ปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

      กระทั่งอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2504 ณ วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ มีพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระเทพปัญญามุนี เป็นพระกรรมวาจารย์ และพระเนกขัมมมุนี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายา ธัมมจารี มีความหมายว่า ผู้ประพฤติธรรม

      ผลงานการทำหน้าที่ของท่านนอกเหนือไปจากงานคณะสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ท่านยังมีงานพิเศษอีกหลายอย่าง อาทิ เป็นกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายสงฆ์ เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการดำเนินการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พุทธมณฑล อีกทั้งได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา

      นอกจากการทำงานด้านพระศาสนาแล้ว งานทางด้านสาธารณประโยชน์ ท่านก็ไม่ละทิ้ง เช่น ท่านได้จัดหาทุนเพื่ออบรมลูกเสือชาวบ้านค่ายสัมพันธวงศ์ 2 รุ่น จัดหาทุนและออกแบบสร้างเหรียญของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง ให้แก่ทหาร ตำรวจ พลเรือน ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ โดยเฉพาะเหรียญรุ่นเราสู้ ได้รับความนิยมอย่างสูงในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่อง

      สนองงานพระพุทธ ศาสนามากมาย อาทิ เป็นกรรมการสนามหลวง แผนกธรรม เป็นเลขานุการวัดสัมพันธวงศ์ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักเรียนวัดสัมพันธ วงศ์ เป็นผู้ช่วยวัดสัมพันธวงศ์และกรรมการสงฆ์ ดูแลผลประโยชน์ของวัด เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะธรรมยุต

     อีกทั้งยังเป็นเลขานุการพิจารณาสมณศักดิ์คณะธรรมยุต เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) ด้วย

พระพรหมเมธี (จำนง ธัมมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
 
พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์

ลำดับสมณศักดิ์
 
พ.ศ.2509 เป็นพระครูสังฆบริหาร ฐานานุกรมในพระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ)
 
พ.ศ.2513 เป็นพระครูปลัด ฐานานุกรมในพระเทพปัญญามุนี (เฉย)

พ.ศ.2519 เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกในราชทินนามพระครูวิบูลศีลวงศ์
 
พ.ศ.2524 เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษในราชทินนามเดิม
 
พ.ศ. 2528 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระวิบูลธรรมาภรณ์

พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชธรรมาภรณ์

พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพรัชมงคลเวที

พ.ศ.2544 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมกิตติเมธี

พ.ศ.2553 ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏที่พระพรหมเมธี
 
พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะภาค 4,5,6,7 วัดสัมพันธวงศ์ เดินบนทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ
 
 
พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม 
เจ้าคณะภาค 4,5,6,7 วัดสัมพันธวงศ์ เดินบนทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ

     พระพรหมเมธี เป็นพระมหาเถระผู้มีน้ำใจงดงาม อีกทั้งเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูกตเวทิตาอันประเสริฐ ในโอกาสสำคัญของทุกปี จะต้องจัดงานบำเพ็ญกุศลขึ้นเป็นประจำ เพื่ออุทิศให้แก่ผู้แรกเริ่มสถาปนาพระอารามวัดสัมพันธวงศ์ผู้บูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม ผู้มีพระคุณและสรรพสัตว์ทั่วไป ถือปฏิบัติมามิได้ขาด

     นอกจากนี้ ยังมีความรู้ในวิชาโหราศาสตร์ สามารถชักนำประชาชนทั่วไปให้เข้ามาสู่วัดวา เป็นโอกาสให้ได้แนะนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา มาแก้ปัญหาชีวิตและให้เข้าใจหลักธรรมะ ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าสาระ แสดงให้ประจักษ์ถึงผลงานและคุณสมบัติต่างๆ เป็นที่ยกย่องเชิดชูมากมาย ทั้งในด้านการบริหารและด้านวิชาการ จนเป็นที่ยอมรับและเลื่อมใสศรัทธา

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ธุดงค์ธรรมชัย โอวาทสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในพิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำธุดงค์ธรรมชัย โอวาทสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในพิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำ

ถ้อยคำอันทรงคุณค่าของพระมหาเถระ ในวันคุ้มครองโลก 2555ถ้อยคำอันทรงคุณค่าของพระมหาเถระ ในวันคุ้มครองโลก 2555

ถ้อยคำอันทรงคุณค่าของพระพรหมดิลก เนื่องในวันคุ้มครองโลกถ้อยคำอันทรงคุณค่าของพระพรหมดิลก เนื่องในวันคุ้มครองโลกHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พระพุทธศาสนา