สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567


[ 2 เม.ย. 2567 ] - [ 395 ] LINE it!


สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566
 
     สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยในปีนี้มีพระภิกษุ สามเณรสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 76 รูป

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค7-9 ประจำปีพุทธศักราช 2567 ซึ่งเป็นระดับชั้นเปรียญเอกของการศึกษาบาลีระดับสูงสุดของคณะสงฆ์ และผลการสอบภาษาบาลีสำหรับฆราวาส คือประโยคบาลีศึกษา ระดับชั้นประโยค 7-9 โดยการประกาศผลสอบจะใช้วิธีการอ่านรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านทีละรายชื่อ ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีในการประกาศผลสอบบาลีมาตั้งแต่อดีต
 
      โดยพระราชวิสุทธิเวที เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลผู้เข้าสอบบาลี เปรียญธรรมประโยค 7 ซึ่งมีผู้สอบผ่านจำนวน 226 รูป, พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม รองแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลผู้เข้าสอบบาลีเปรียญธรรมประโยค 8 มีผู้สอบผ่านจำนวน 165 รูป ส่วนพระธรรมวัชรบัณฑิต รองแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศผลการสอบบาลีเปรียญธรรมประโยค 9 ซึ่งปีนี้ส่งสอบจำนวน 434 รูป มีผู้สอบผ่าน 76 รูป โดยสำนักเรียนที่มีพระภิกษุสามเณรสอบได้มากที่สุดคือ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร จำนวน 25 รูป ถือเป็นการทำสถิติการสอบได้มากที่สุดนับตั้งแต่มีการสอบเปรียญธรรมประโยค 9 ตามด้วยวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี มีพระภิกษุ สอบได้ 5 รูป ส่วนวัดเทพลีลา สอบได้ 4 รูป ที่สำคัญมีสามเณรที่สอบเปรียญธรรมประโยค 9 หรือนาคหลวง อายุน้อยที่สุดนับตั้งแต่มีการสอบบาลีคือ สามเณรภานุวัฒน์ กองทุ่งมน วัดโมลีโลกยาราม อายุ 17 ปี

     โดยวัดพระธรรมกาย ในปีนี้มีผู้สอบได้รอบแรกในทุกระดับชั้นจำนวน 143 รูป / คน สำหรับพระภิกษุสามเณร ที่สอบได้ระดับชั้นประโยค 1-2 จำนวน 44 รูป, ชั้นเปรียญธรรมประโยค 3 จำนวน 12  รูป, ชั้นเปรียญธรรมประโยค 4 จำนวน 10 รูป, ชั้นเปรียญธรรมประโยค 5 จำนวน 11 รูป, ชั้นเปรียญธรรมประโยค 6 จำนวน 17 รูป, ชั้นเปรียญธรรมประโยค 7 จำนวน 17 รูป, ชั้นเปรียญธรรมประโยค 8 จำนวน 10 รูป และชั้นเปรียญธรรมประโยค 9 จำนวน 5 รูป รวม 126 รูป

     สำหรับพระภิกษุวัดพระธรรมกาย ที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปีพุทธศักราช 2567 จำนวน 5 รูป มีดังนี้ พระมหาสมบัติ ปภาโส, พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย, พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ, พระมหาเมฑัต ธีรชโย และพระมหาณัฐดนัย โชติกชโย 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เพลงวันสงกรานต์เพลงวันสงกรานต์

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567

คำขวัญวันเด็ก 2567 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปีคำขวัญวันเด็ก 2567 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปีHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์