ทำไมพราหมณ์โกณฑัญะบรรลุธรรมก่อนใครๆ?


[ 26 ส.ค. 2553 ] - [ 17575 ] LINE it!

พราหมณ์โกณฑัญญะ

 
ทำไมพราหมณ์โกณฑัญญะ
บรรลุธรรมก่อนใครๆ ?
 
 
 
 
 
พราหมณ์
โกณฑัญญะ


พระอัญญาโกณฑัญญะ
เดิมคือ พราหมณ์ที่ทำนายว่า.. เจ้าชายสิทธัตถะจะได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน
ท่านเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่อุปัฏฐากพระบรมโพธิสัตว์
ขณะที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน
และเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
ท่านได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
เป็นผู้เลิสกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้รัตตัญญู
หมายถึง เป็นผู้ได้บรรลุอมตธรรมก่อนสาวกรูปอื่น
เหตุที่ท่านบรรลุธรรมก่อนผู้อื่น
เพราะในอดีตชาติเคยทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมุตระ
และพระภิกษุ 100,000 รูป ถึง 7 วัน
แล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอบรรลุธรรมก่อนผู้อื่น
 

 
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพานวันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา  ตอน วันตรัสรู้วันวิสาขบูชา ตอน วันตรัสรู้

วันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติวันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา