วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567 World No Tobacco Day


[ 30 พ.ค. 2565 ] - [ 18309 ] LINE it!
View this page in: English

วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day

 
31 พฤษภาคม 2567 วันงดสูบบุหรี่โลก
World No Tobacco Day
 
วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

     วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลก เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบ แต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงาน "วันงดสูบบุหรี่โลก" หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า "World No Tobacco Day" เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก โดยในวันงดสูบบุหรี่โลกในแต่ละปี ก็จะมีคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกที่แตกต่างกันออกไป

     อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยก็ได้ตระหนักถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตของประชากรที่เกิดจากการสูบบุหรี่  จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ รวมถึงกำหนดมาตรการต่างๆ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะพยายามให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ ดังเช่นที่กระทรวงได้ประกาศบังคับใช้มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ให้มีการพิมพ์คำเตือนและโทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 มีนาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นมา อีกทั้งยังมีกฏหมายที่ใช้คุ้มครองสุขภาพประชาชน ได้แก่
 
          1. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ที่มีสาระสำคัญในการประกาศเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งแบ่งเขตปลอดบุหรี่ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
 
          - เขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง เช่น รถยนต์โดยสารประจำทาง ทั้งแบบปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ รวมถึงแท็กซี่ ตู้รถไฟปรับอากาศและห้องชมมหรสพ
          - เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เช่น โรงเรียน ห้องสมุด แต่ยกเว้นห้องส่วนตัว
          - เขตปลอดบุหรี่เกือบทั้งหมด เช่น สถานพยาบาล ศูนย์การค้า สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ หากจะสูบก็ให้สูบเฉพาะในเขตสูบบุหรี่
          - เขตปลอดบุหรี่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพื้นที่นั้นๆ เช่น ตู้รถไฟโดยสารทั่วไปที่ไม่ใช่แบบปรับอากาศ และร้านขายอาหารทั่วๆ ไป เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ แต่ต้องจัดเขตสูบบุหรี่ไม่ให้เกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด
 
          2. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่มีสาระสำคัญในการห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมถึงห้ามขายสินค้าอื่นและแถมบุหรี่ให้ หรือขายบุหรี่แล้วแถมสินค้าอื่น และห้ามการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม
 
WHO
สัญลักษณ์องค์การอนามัยโลก หรือ WHO
 

      องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization โดยชื่อที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า WHO ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2491 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรของโลกทุกคนมีสุขภาพดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ ความหมายของสุขภาพดี หมายถึง สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี และความเป็นอยู่ในสังคมดี โดยมีภาคีสมาชิกร่วมกันถึง 192 ประเทศทั่วโลก ที่เข้ามาร่วมกันร่างนโยบาย วางแผนงาน รวมทั้งจัดหากองทุนในการดำเนินการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชากรโลก งานด้านสำคัญด้านหนึ่งขององค์การอนามัยโลก คือ การรณรงค์ให้ชาวโลกเลิกสูบบุหรี่ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อการนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 และกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็น "วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)"

วันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมและการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยดำริของหลวงพ่อธัมมชโย

 
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
หลวงพ่อธัมมชโย
 
     การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่นั้น หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา  35 ปี นับตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกาย โดยแทรกสาระเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และจัดกิจกรรม ตลอดจนการสร้างเครือข่าย เผยแพร่อย่างกว้างขวาง หลวงพ่อธัมมชโยเป็น ผู้ริเริ่มกำหนดนโยบาย และทิศทางในการจัดกิจกรรมหล่อหลอมทัศนคติในการไม่สูบบุหรี่ โดยเริ่มจากหล่อหลอมพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้เลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาด และกลายเป็นผู้นำประชาชนที่มาวัดปฏิบัติธรรม หรือเข้าค่ายอบรมต่างๆ และประชาชนทั่วไป ด้วยค่านิยม “เข้าวัด ปราศจากบุหรี่” ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสในการสูบบุหรี่เมื่อมาประกอบพิธีกรรมหรือมาอบรมในวัด เพิ่มจำนวนผู้ที่ตั้งใจละ และเลิกสูบบุหรี่ และการลดจำนวนผู้สูบให้มากขึ้น ซึ่งผู้เข้าอบรม หรือผู้ที่มาวัด มีความเข้าใจและนำแนวคิดนี้ไปจัดกิจกรรมเพื่อขยายแนวความคิดนี้ในครอบครัว หรือหน่วยงานของตนต่อไป จะเห็นได้ว่าท่านได้สร้างค่านิยมให้แก่พุทธศาสนิก ชนเรื่องวัดปลอดบุหรี่ตั้งแต่ก่อนมีมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ อาทิ
 
ประกาศระเบียบปฏิบัติของวัด
 
     ตั้งแต่ก่อตั้งวัดพระธรรมกาย ปีพ.ศ. 2513 ว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ตลอดจนไม่นำสิ่งเสพติดให้โทษเข้ามาในวัด” เป็นหนึ่งในระเบียบที่ต้องปฏิบัติของวัด เป็นการประกาศจุดยืนของวัดที่ชัดเจน เกี่ยวกับการไม่สูบบุหรี่แก่ทุกคน
 
การหล่อหลอมประเพณี “เข้าวัด ปราศจากบุหรี่”
 
     ทั้งในหมู่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ซึ่งจะมาประชุมกันประกอบศาสนพิธีทุกวันอาทิตย์ และในงานบุญใหญ่ โดยได้สร้างค่านิยม “ปลอดบุหรี่” จนกลายเป็นสิ่งปกติในจิตสำนึกของประชาชนทุกคนที่มาวัด ทั้งในวันธรรมดา วันอาทิตย์ต้นเดือน ซึ่งมีประชาชนมาวัดประมาณ 50,000 คน ในวันอาทิตย์ที่ไม่ใช่อาทิตย์ต้นเดือน ประมาณ 20,000 คน ในวันงานบุญใหญ่ เช่น วันมาฆบูชา วันฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ วันสลายร่างมหาอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง แต่ละครั้ง ประมาณ 100,000 - 300,000 คน โดยแจ้งข้อปฏิบัติเมื่อมาวัดให้ทราบ โดยขอความร่วมมือ เพื่อให้คนที่ยังไม่เลิก ไม่สูบบุหรี่เมื่อมาวัด และสร้างจิตสำนึกให้คนที่มาวัดเป็นประจำช่วยกันดูแล และแนะนำไม่ให้บุคคลใกล้ชิด หรือคนที่มาใหม่สูบบุหรี่ในวัด เป็นการลดโอกาสการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนขนาดใหญ่อย่างได้ผล
 
เลิกบุหรี่
พิธีเผาบุหรี่สำหรับท่านที่หักดิบตัดใจเลิกบุหรี่
 
การอบรมพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา

     การอบรมพระภิกษุ สามเณร : การอบรมพระกัลยาณมิตร เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 45 รุ่น มีพระที่ได้รับการอบรมทั้งหมด 8,656 รูป โดยแบ่งประเภทการอบรมออกเป็น 3 ระดับ คือระดับเจ้าอาวาส ระดับผู้ช่วยอาวาส และระดับ พระลูกวัด โดยทุกรูปจะได้รับการปลูกฝัง เรื่องการงดบุหรี่ และเป็นหนึ่งในกิจกรรม หลักเพื่อให้พระทุกรูปที่ผ่านการอบรม สามารถหักดิบเลิกบุหรี่ เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชน และสนับสนุนจัดให้วัดต่างๆ ได้เข้าร่วมโครงการ “วัดปลอดบุหรี่” อีกด้วย
 
การรณรงค์ผ่านสื่อและโทรทัศน์ดาวเทียม “โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา”
 
    การรณรงค์เพื่อให้เลิกบุหรี่นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการใช้สื่อที่เหมาะสมและมีพลัง นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา วัดพระธรรมกายโดยการอำนวยการของหลวงพ่อธัมมชโย ได้ขยายทัศนคติ “หักดิบเลิกบุหรี่” นี้ไปยังพระภิกษุและสาธุชนทั้งปวงทั่วประเทศโดยผ่านสื่อต่างๆ ผสมกับสื่อบุคคลช่วยตอกย้ำทัศนคติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อาทิ ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วารสารกัลยาณมิตร วารสารตะวันธรรม วารสารสหธรรมิก วารสารพระสังฆาธิการ วารสารภาษาอังกฤษ The Light of Peace และเอกสารประเภทแผ่นพับ บัตรอวยพร ตามวาระโอกาสต่างๆ สไลด์มัลติวิชั่นและวีดีโอธรรมะทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น รายการวิทยุประจำชื่อ รายการธรรมะเพื่อประชาชน
               
     นอกจากนี้ได้นำสื่อใหม่มาใช้ คือ สื่ออินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซท์เฉพาะของวัดและสื่อล่าสุด คือ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนำเสนอรายการตลอด 24 ชั่วโมง โดยพระเทพญาณมหามุนีจะเทศน์ผ่านรายการ “ฝันในฝัน” เป็นประจำทุกคืนตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 19.30 - 21.45 น. ในปัจจุบันมีสมาชิกนับแสนคน
               
     ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่ กำหนดให้มีการปฏิญาณตนต่อหน้าพระพุทธรูปและคณะสงฆ์ เพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อสัจจะและความศักดิ์สิทธิ์ของ คำปฏิญาณ จากนั้นร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ ด้วยการชวนกันเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำให้ตัวเลขของผู้หักดิบเลิกสูบบุหรี่ได้ผลจริง และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ
 
     การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของหลวงพ่อธัมมชโย มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ โดยมีผู้ร่วมงานเทเหล้า-เผาบุหรี่กว่า 75,000 คน ประกาศเลิกสูบบุหรี่กว่า 10,000 คน เมื่อรวมตัวเลขของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดพระธรรมกายและเลิกได้เองแล้ว ตัวเลขการเลิกสูบบุหรี่น่าจะถึงหลักแสนคน ทั้งนี้ หลวงพ่อธัมมชโย ยังคงดำเนินโครงการนี้ต่อไป และได้ตอกย้ำเสมอว่า แม้ว่าเมื่อท่านเองจะละโลกนี้ไปแล้วก็ตาม โครงการเผาบุหรี่นี้ยังจะต้องดำเนินต่อไป จนกว่าบุหรี่จะต้องหมดไปจากเมืองไทยและโลกใบนี้ โดยยืนยันและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยข้อคิดที่ว่า "เลิกได้ เพราะได้เลิก ที่เลิกไม่ได้ เพราะไม่ได้เลิก"
 
รางวัลworld no tobacco day
ถ้วยรางวัล World No Tobacco Day Awards     
 
      ด้วยความตั้งใจนี้ทำให้ องค์กร WHO หรือองค์การอนามัยโลกได้พิจารณาเห็นถึงผลงานของหลวงพ่อธัมมชโย ที่ได้อบรมศีลธรรมให้ผู้คนเว้นขาดจากอบายมุขมากว่า 30 ปี  และยังมีการจัดกิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่ เพื่อรณรงค์ให้ชาวไทยและชาวโลกร่วมกันต่อต้านอบายมุขทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่  กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางเครือข่ายต่างๆ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด และเครือข่ายกัลยาณมิตร ไปจนถึงองค์กรศาสนา ทั้งคริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข์ และขยายไปทั่วโลก  นับเป็นกิจกรรมที่ก้าวข้ามพรมแดนของประเทศและศาสนา

     ส่งผลให้ประชาชนทั้งโลกตระหนักถึงโทษภัยของสุราและบุหรี่กันอย่างกว้างขวาง  อันจะส่งผลดีทั้งต่อสุขทางภาพทั้งกายและทางใจของชาวโลก ดังนั้น องค์การอนามัยโลกจึงเห็นสมควรถวายรางวัล World No Tobacco Day Awards 2004  แด่พระเทพญาณมหามุนี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
 
 
รางวัล world no tobacco day awards

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ถวายรางวัล World No Tobacco Day Awards 2004
 แด่พระเผด็จ ทตฺตชีโว ผู้แทนพระไชยบูลย์ ธมฺมชโย ผู้ได้รับรางวัล Day Awards 2004
 
      หลวงพ่อธัมมชโย กล่าวถึงรางวัลการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ที่องค์การอนามัยโลกถวายในครั้งนี้ ผ่านรายการในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันไว้ดังนี้
               
     "รางวัลที่ได้รับในคราวนี้ ครูไม่ใหญ่มีความคิดว่า เป็นของทุกๆ คนที่ได้มีส่วนในการทำสิ่งนี้ ครูไม่ใหญ่แค่เป็นตัวแทนในการรับรางวัลอันทรงเกียรติ จาก WHO ก็จะเป็นกำลังใจในการที่เราต้องเท ทุบ เผา กันต่อไป จนกว่าสิ่งเหล่านี้จะหมดสิ้นไปจากโลกนี้"

 

 

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
วันงดสูบบุหรี่โลก

 

 
 
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2565 คือ "บุหรี่ ทำลายสิ่งแวดล้อม"
 
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ. 2565 คือ บุหรี่ ทำลายสิ่งแวดล้อม
 
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2564 คือ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้
 
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2563 คือ ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง 

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2562 คือ บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2561 คือ บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)
 
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2560 คือ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco-a threat to development) 

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2559 คือ ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค (Get ready for plain packaging)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2557 คือ “Raise taxes on tobacco” หรือ “บุหรี่ :ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2556 คือ ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต  (Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก
ปี พ.ศ.2555 คือ จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ  (Tobacco Industry Interference)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2554 คือ พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย  มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ (The WHO Framework Convention on Tobacco Control)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2553 คือ หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่ (Genderand Tobacco Withan Emphasis on Marketing to women)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2552 คือ บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย (Tobacco Health Warnings)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2551 คือ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ (Tobacco - free Youth) 

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2550 คือ ไร้ควันบุหรี่  สิ่งแวดล้อมดี  ชีวีสดใส (100% Smoke-Free Environments: Create and Enjoy)  

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2549 คือ บุหรี่ทุชนิดนำชีวิตสู่ความตาย (Tobacco: Deadly in any form or disguise)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2548 คือ ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่ (Health Professionals and Tobacco Control)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2547 คือ บุหรี่ : ยิ่งสูบ...ยิ่งจน (ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง) (Tobacco and Poverty (A Vicious Circle)) 

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2546 คือ ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่  ส่งผลดีต่อเยาวชน (Tobacco free films tobacco free fashion)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2545 คือ กีฬาปลอดบุหรี่  ส่งผลดีต่อสุขภาพ (Tobacco Free Sports – Play it clean)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2544 คือ เห็นใจคนรอบข้าง  ร่วมสร้างอากาศสดใส  ปลอดจากภัยควันบุหรี่ (Second-Hand Smoke: Let’s Clear the Air)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกปีพ.ศ.2543 คือ บุหรี่คร่าชีวิต  อย่าหลงผิดตกเป็นเหยื่อ (Tobacco kills don’t be Duped)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2542 คือ อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา...เลิกบุหรี่ (Leave the pack behind)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2541 คือ คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ (Growing up without tobacco)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2540 คือ ผนึกกำลังเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ (United for a Tobacco – free world)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2539 คือ ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่ (Sport and the arts: play it tobacco free)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2538 คือ บุหรี่ก่อความสูญเสียมากกว่าที่คุณคิด (Tobacco costs more than you think)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2537 คือ ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่ (The media against tobacco)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2536 คือ บุคลากรสาธารณสุขร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ (Health services, our window to a tobacco – free world)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2535 คือ ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี  ชีวีปลอดภัย (Tobacco free work places: Safer and healthier)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2534 คือ สถานที่สาธารณะและยวดยานปลอดบุหรี่ (Public places and transport:  Better be tobacco free)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2533 คือ เติบโตอย่างสดใส  ห่างไกลจากภัยบุหรี่ (Growing up without tobacco)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2532 คือ พิษของบุหรี่ต่อสตรี  ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ (Women and Tobacco: Added risk)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2531 คือ บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ (Between tobacco and the health, choose health)

 

กลอนวันงดสูบบุหรี่โลก
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกล่าสุด

 
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
 
 
วิบากกรรมคนสูบบุหรี่
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
สูบบุหรี่เท่จริงหรือสูบบุหรี่เท่จริงหรือ

เด็กสมาธิสั้น แก้ไขได้เด็กสมาธิสั้น แก้ไขได้

Bipolar Disorder โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วBipolar Disorder โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

Review รายการ